Titanium 6AL-4V

Spoœród wszystkich stopów tytanu alfa-beta najszerzej stosowany jest Titanium 6AL-4V firmy NeoNickel.  Wynika to z tego, ¿e jest to bardzo funkcjonalny materia³ o wielu zastosowaniach w ró¿nych sektorach przemys³u. 

Doskona³a odpornoœæ na korozjê

Wysoki stosunek wytrzyma³oœci do wagi stopu Titanium 6AL-4V, jak równie¿ jego wyj¹tkowa odpornoœæ na ogóln¹ korozjê sprawi³y, ¿e stop ten jest powszechnie wykorzystywany w przemyœle lotniczym, samochodowym oraz architektonicznym. Jednak przede wszystkim jest on u¿ywany w bran¿y medycznej.

Tytan jest odporny na korozjê, jest biokompatybilny i ma zdolnoœæ do zrastania siê z ludzkimi koœæmi, dziêki czemu sta³ siê podstawowym materia³em stosowanym w bran¿y medycznej.  Pocz¹wszy od narzêdzi chirurgicznych do tytanowych prêtów, p³ytek i szpilek stosowanych w leczeniu z³amañ, ten wyj¹tkowy metal stal siê niezbêdnym materia³em dla firm dzia³aj¹cych w tym prê¿nym sektorze.  Stop Titanium 6AL-4V odznacza siê równie¿ niebywa³¹ odpornoœci¹ na z³amanie i jest powszechnie stosowany w implantach dentystycznych.

Nadaje siê do wielu ró¿nych zastosowañ

Zastosowania stopu TI 6AL–4V obejmuj¹:

  • £opatki, tarcze i pierœcienie turbiny
  • Elementy konstrukcyjne samolotów
  • Elementy konstrukcyjne broni
  • Elementy mocuj¹ce
  • Narzêdzia rêczne
  • Sprzêt sportowy
  • Sprzêt do przetwórstwa chemicznego

Mimo ¿e stop TI 6AL-4V wykazuje wysok¹ odpornoœæ na ogóln¹ korozjê, nale¿y zwróciæ uwagê, ¿e mo¿e byæ zaatakowany w przypadku stosowania w œrodowiskach, w których dochodzi do rozpadu tlenków ochronnych, takich jak kwas fluorowodorowy, solny, siarkowy i fosforowy.  Stop ten jest równie¿ podatny na pêkanie korozyjne naprê¿eniowe, chocia¿ jest jednym z lepszych stopów tytanowych pod tym wzglêdem.  Pomimo tego, jest to bardzo popularny stop, dziêki swej wszechstronnoœci, wytrzyma³oœci i odpornoœci.

Celem firmy NeoNickel jest zapewnienie klientom z ka¿dej bran¿y najlepszych, najekonomiczniejszych stopów na rynku i stop tytanu TI 6AL-4V dziêki swojej elastycznoœci i wytrzyma³oœci z pewnoœci¹ spe³nia te wymagania.

Skontaktuj siê z nami dzisiaj, aby uzyskaæ wiêcej informacji na temat stopu TI 6AL-4V lub porozmawiaæ z jednym z naszych specjalistów!