RA602

RA602 firmy NeoNickel to jeden z najpopularniejszych specjalistycznych metali, który od lat dostarczamy klientom z ró¿nych sektorów przemys³u z jednego zasadniczego powodu… jest to najbardziej odporny na utlenianie i bardzo wytrzyma³y stop niklu.

Rewelacyjne w³aœciwoœci

Zawdziêcza on to niepowtarzalnemu sk³adowi – wysokiej zawartoœci chromu oraz dodatkom aluminium i itru, dziêki którym stop odznacza siê dobrze przylegaj¹c¹ zendr¹.

Oto g³ówne cechy stopu RA602:

  • Doskona³a odpornoœæ na cykliczne utlenianie do temperatury 1232°C
  • Rewelacyjna wytrzyma³oœæ na pe³zanie w wysokich temperaturach
  • Odpornoœæ na dzia³anie œrodowisk nawêglaj¹cych i azotuj¹cych
  • Wysoka odpornoœæ na rozrost ziarna w eksploatacji
  • Bardzo dobre parametry w œrodowiskach utleniaj¹cych/chloruj¹cych
  • Dobra odpornoœæ na pylenie metalu

Wysoka czasowa wytrzyma³oœæ na pe³zanie

Oprócz godnej uwagi wytrzyma³oœci na utlenianie stop RA602 wykazuje równie¿ wysok¹ czasow¹ wytrzyma³oœæ na pe³zanie, która stanowi nawet 150% wytrzyma³oœci innych obecnie dostêpnych stopów niklu (np. stopu 600).  Powszechnie wiadomo, ¿e stycznoœæ z gazami bogatymi w wêgiel mo¿e powodowaæ nawêglanie, jednak dziêki wysokiej zawartoœci niklu stop RA602 wykazuje wysok¹ odpornoœæ na nawêglanie, zapewniaj¹c wyd³u¿on¹ plastycznoœæ w obecnoœci tlenku wêgla (CO) oraz metanu (CH4).

Faworyt wœród metali specjalistycznych

Jak ju¿ wielokrotnie dowiedziono stop RA602 zachowuje swoje wysokie parametry w ekstremalnych temperaturach oraz przy wysokim ciœnieniu i w rezultacie sta³ siê podstawowym materia³em sprzêtu do obróbki termicznej, gdzie wymagane jest uzyskanie minimalnego zanieczyszczenia produktu.  Firma NeoNickel szczyci siê tym, ¿e dostarcza wy³¹cznie najlepsze specjalistyczne metale, a stop RA602 z pewnoœci¹ do nich nale¿y.

Skontaktuj siê z nami dziœ, aby uzyskaæ wiêcej informacji na temat stopu RA602.