Prodec

Prodec firmy NeoNickel to wyj¹tkowa stal nierdzewna austenityczna.  Wyj¹tkowoœæ tego materia³u wi¹¿e siê z jego nazw¹: „Prodec” pochodzi od wyrazów „Production Economy” (ekonomia produkcji) i symbolizuje jednolitoœæ oraz optymaln¹ skrawalnoœæ tego materia³u.  Dziêki temu wyroby mog¹ byæ obrabiane przy znacznie wiêkszych prêdkoœciach i posuwach, umo¿liwiaj¹c uzyskanie wysokiej jakoœci czêœci przy najni¿szych kosztach ca³kowitych.

Bardzo wszechstronna stal nierdzewna

Prodec 304/304L to ulepszona wersja oferowanych standardowych stali nierdzewnych 304/304L, o ile materia³ ten wykazuje tê sam¹ wytrzyma³oœæ oraz odpornoœæ na korozjê, to oprócz tego zapewnia dodatkowe korzyœci – wyd³u¿enie ¿ywotnoœci narzêdzi, wzrost wydajnoœci oraz ograniczenie kosztów maszyn.  Jest to wszechstronna, stal nierdzewna ogólnego przeznaczenia, która wykazuje wyj¹tkow¹ odpornoœæ na korozjê atmosferyczn¹, jak równie¿ na wiele ró¿nych organicznych i nieorganicznych substancji chemicznych.

Nadaje siê do wielu sektorów przemys³u

Jak mo¿na siê spodziewaæ, sprawi³o to, ¿e Prodec sta³ siê bardzo po¿¹danym materia³em w wielu ró¿nych bran¿ach przemys³u, a w szczególnoœci w bran¿y przetwórstwa chemicznego oraz przetwórstwa ¿ywnoœci/napojów. Jednak idealnie nadaje siê do wszystkich zastosowañ wymagaj¹cych intensywnej obróbki.  Materia³ ten jest równie¿ stosowany w obszarach, gdzie wymagana jest znaczna integralnoœæ, np. w urz¹dzeniach pracuj¹cych w œrodowisku podciœnieniowym oraz w innych specjalistycznych maszynach.

Najwy¿szy poziom skrawalnoœci

Jednak przede wszystkim materia³ Prodec firmy NeoNickel ³¹czy doskona³¹ wytrzyma³oœæ oraz odpornoœæ na korozjê z najwy¿szym poziomem skrawalnoœci. W rezultacie uzyskujemy jeden z najbardziej funkcjonalnych i ekonomicznych stopów dostêpnych na rynku.  Firma NeoNickel ma wieloletnie doœwiadczenie w dostarczaniu ma³ym i du¿ym klientom na ca³ym œwiecie wysokiej jakoœci materia³ów, we wszystkich rozmiarach.  W rzeczywistoœci jakoœæ naszych produktów oraz zaanga¿owanie we wspó³pracê z klientami pozwoli³y nam osi¹gn¹æ godn¹ pozazdroszczenia reputacjê, która stawia nas daleko przed konkurencj¹.

Skontaktuj siê z nami dziœ, aby dowiedzieæ siê wiêcej o materiale Prodec. Nasz zespó³ handlowy z przyjemnoœci¹ udzieli potrzebnych informacji.