Prodec 304 304L

W ramach naszej misji dostarczania klientom najlepszych czêœci w najni¿szej mo¿liwej cenie, firma NeoNickel przedstawia Prodec 304 304L – stop przenosz¹cy standardow¹ stal nierdzewn¹ 304 304L na ca³kowicie nowy poziom.

Imponuj¹ca wszechstronnoœæ

Jest to bardzo wszechstronna stal nierdzewna o bardzo dobrej odpornoœci na korozjê atmosferyczn¹, w stanie wy¿arzonym jest ona niemagnetyczna. Jednak na skutek obróbki na zimno lub spawania mo¿e staæ siê nieco magnetyczna.

Jest to materia³ opracowany szczególnie pod k¹tem zapewnienia lepszej skrawalnoœci i wyj¹tkowej jednolitoœci.  Czynniki te zapewniaj¹, ¿e stop ów zapewnia znacznie wy¿sze prêdkoœci obróbki, jednoczeœnie wyd³u¿aj¹c ¿ywotnoœæ narzêdzi i w rezultacie jest bardziej op³acalny od innych stopów pe³ni¹cych tê sam¹ funkcjê.

Wy¿sza wydajnoœæ

Dziêki lepszej skrawalnoœci stop Prodec 304 304L zapewnia wy¿sz¹ ca³kowit¹ wydajnoœæ bez obni¿ania jakoœci samych czêœci. W rzeczywistoœci czêœci spe³niaj¹ wy¿sze standardy i zapewniaj¹ wy¿sz¹ wydajnoœæ!  W³aœnie to sprawi³o, ¿e stop Prodec 304/304L sta³ siê tak popularny w obszarach, w których tak wa¿ne jest zapotrzebowanie na masowo wytwarzane czêœci o wysokiej jakoœci, np. w przemyœle spo¿ywczym/napojów oraz przetwórstwa chemicznego.

Obecny klimat gospodarczy sprawia, ¿e sektory przemys³owe nieustannie poszukuj¹ wytrzyma³ych produktów, wy¿szej wydajnoœci oraz doskona³ego stosunku jakoœci do ceny.  Prodec 304/304L dok³adnie spe³nia te wymagania, poniewa¿ odznacza siê t¹ sam¹ wytrzyma³oœci¹ i odpornoœci¹ na korozjê, których normalnie mo¿na spodziewaæ siê po stali nierdzewnej serii 304/304L, a ponadto zapewnia wy¿sz¹ wydajnoœæ oraz wyd³u¿on¹ ¿ywotnoœæ narzêdzia.

Skontaktuj siê z nami dzisiaj, aby uzyskaæ wiêcej informacji na temat stopu Prodec 304 304L lub porozmawiaj z jednym z naszych specjalistów!