Inconel 600

Firma NeoNickel jest jednym z wiod¹cych w Europie dostawców specjalistycznych metali na potrzeby ró¿nych sektorów przemys³u.  Jednym z takich metali jest Inconel 600, stop niklowy, którego wyj¹tkowa odpornoœæ na nawêglanie i utlenianie w podwy¿szonych temperaturach, czyni z niego idealny materia³ do stosowania w przemyœle obróbki cieplnej. 

Nadaje siê do wielu ró¿nych zastosowañ

Stop Inconel 600 wykazuje przydatn¹ odpornoœæ na dzia³anie suchych gazów CI2 i HCI w podwy¿szonych temperaturach, dziêki czemu znajduje zastosowanie w osprzêcie pieców pró¿niowych, sprzêcie do chlorowania (do 538°C (1000°F)) oraz zak³adach obróbki dwutlenku tytanu.

Stop Inconel 600 oferuje wiele zalet, np. odznacza siê w praktyce odpornoœci¹ na pêkanie korozyjne naprê¿eniowe spowodowane jonami chlorkowymi, rewelacyjn¹ odpornoœci¹ na korozjê kaustyczn¹, odpornoœci¹ na suchy CI2 do oko³o 538°C (1000°F), odpornoœci¹ na utlenianie do oko³o 1093°C (2000°F) oraz wysok¹ odpornoœci¹ na nawêglanie.  Jednak w zwi¹zku z wysok¹ zawartoœci¹ niklu nie jest zalecane stosowanie stopu Inconel 600 w temperaturach czerwonego ¿aru, jeœli obecna jest siarka.

Stwierdzono równie¿, ¿e stop Inconel 600 mo¿e ulegaæ pêkaniu korozyjnemu naprê¿eniowemu w gor¹cych, stê¿onych alkaliach ¿r¹cych. Jednak mo¿na tego unikn¹æ, jeœli wyrób ze stopu 600 przed u¿yciem zostanie poddany ca³kowitemu odprê¿eniu.  W tym celu sugerujemy przeprowadzenie zabiegu w temperaturze oko³o 899°C (1650°F) trwaj¹cego 1 godzinê.  Jednak firma NeoNickel d¹¿y za wszelk¹ cenê do perfekcji i w zwi¹zku z tym radzimy, aby zastosowaæ temperaturê 982-1010°C (1800–1850°F) przez 1 godzinê w celu uzyskania stopu o doskona³ych parametrach.

Od wielu lat szczycimy siê tym, ¿e dostarczamy i wytwarzamy najbardziej niezawodne, trwa³e i efektywne kosztowo stopy na rynku. W ten sposób nasi klienci maj¹ do dyspozycji metal, który idealne spe³nia ich oczekiwania.

Wiêcej informacji na temat stopu Inconel 600 mo¿na uzyskaæ, kontaktuj¹c siê z nami!