Duplex 2205

Misj¹ firmy NeoNickel jest zapewnianie klientom wysokiej jakoœci, wielofunkcyjnych stopów, które podo³aj¹ najtrudniejszym warunkom.  Maj¹c to na uwadze, przedstawiamy Duplex 2205, dupleksow¹ austenityczn¹/ferrytyczn¹ stal nierdzewn¹ w stanie wy¿arzonym, która zawiera od 40 do 50% ferrytu. 

Doskona³a odpornoœæ na korozjê

Stop Duplex 2205 w praktyce rozwi¹za³ problem pêkania korozyjnego naprê¿eniowego w obecnoœci chlorków, wystêpuj¹cy w przypadku stali nierdzewnej 304/304L lub 316/316L.

Sta³o siê to dziêki wysokiej zawartoœci molibdenu, chromu i azotu w tej mieszance.  Dziêki temu stop Duplex 2205 zapewnia znacznie lepsz¹ odpornoœæ na korozjê w wiêkszoœci œrodowisk, jak równie¿ odznacza siê lepsz¹ wytrzyma³oœci¹ konstrukcyjn¹ ni¿ inne materia³y wymienione powy¿ej.  W³aœnie te w³aœciwoœci decyduj¹ o jego przydatnoœci do wielu ró¿norodnych zastosowañ, w tym do wytwarzania zbiorników stosowanych w procesach chemicznych, systemach p³uczek FGD, warnikach celulozowych, pralkach wybielaj¹cych, w urz¹dzeniach do przetwórstwa ¿ywnoœci oraz w wymiennikach ciep³a i przewodach wype³nionych olejem.

Najwy¿sza wytrzyma³oœæ i ci¹gliwoœæ

Co sprawia, ¿e stop Duplex 2205 jest tak bardzo ceniony i stosowany w tak ró¿norodnych zastosowaniach?  Duplex 2205 to doskona³y wszechstronny stop oferuj¹cy liczne korzyœci.  Obejmuj¹ one rewelacyjn¹ odpornoœæ na korekcjê szczelinow¹ naprê¿eniow¹ w obecnoœci chlorków i siarczków, doskona³¹ wytrzyma³oœæ oraz zachowanie w³aœciwoœci w przypadku wyst¹pienia w¿erów i szczelin korozyjnych na skutek obecnoœci chlorków.

Zobowi¹zanie do utrzymania jakoœci

Duplex 2205 firmy NeoNickel, jak mo¿na siê spodziewaæ, jest oferowany przez firmê, która zadowala siê wy³¹cznie tym, co najlepsze. Jest to stop, który zachowuje swoje w³aœciwoœci w wysokich temperaturach oraz najbardziej ekstremalnych œrodowiskach.  Niezale¿nie od tego, jak ciê¿kie bêd¹ warunki, firma NeoNickel dysponuje wiedz¹, doœwiadczeniem i mo¿liwoœciami zapewniaj¹cymi dostarczenie stopów, które nigdy Ciê nie zawiod¹.  W rzeczywistoœci to w³aœni niezawodnoœæ i jakoœæ naszych produktów sprawiaj¹, ¿e jesteœmy postrzegani jako jeden z najbardziej wiarygodnych dostawców i producentów specjalistycznych metali na œwiecie.

Skontaktuj siê z nami dziœ, aby uzyskaæ wiêcej informacji na temat stopu Duplex 2205!