C263

C263, (lub Cobalt 263 – jak brzmi pe³na nazwa) firmy NeoNickel jest utwardzanym dyspersyjnie niklowym superstopem, odznaczaj¹cym siê wyj¹tkow¹ wytrzyma³oœci¹ w d³ugim okresie eksploatacji oraz niesamowitymi w³aœciwoœciami roboczymi w stanie wy¿arzonym.

Nadzwyczajna zdolnoϾ dostosowania

Jedn¹ z g³ównych zalet stopu C263 jest jego zdolnoœæ dostosowania podczas spawania. W praktyce mo¿na go spawaæ przy u¿yciu najbardziej znanych technik, takich jak spawanie TIG, spawanie ³ukowe elektrod¹ metalow¹ w os³onie gazu, spawanie elektronowe oraz spawanie oporowe.  Odradza siê jednak stosowanie procesów spawania ³ukiem krytym lub acetylenowo-tlenowego.

Zastosowania w bran¿ach na ca³ym œwiecie

Materia³ ten zazwyczaj jest stosowany w stanie utwardzonym dyspersyjnie i chocia¿ jego wytrzyma³oœæ w wy¿szych temperaturach nie jest tak imponuj¹ca, jak w przypadku innych materia³ów, nadrabia on z nawi¹zk¹ pod wzglêdem ³atwoœci formowania i spawania.   W³aœnie dziêki tym w³aœciwoœciom sta³ siê on tak poszukiwanym materia³em wœród firm reprezentuj¹cych wiele ró¿nych sektorów przemys³owych z ca³ego œwiata.

Niezwyk³a wytrzyma³oœæ

Stop C263 mo¿e byæ wykorzystywany w wielu ró¿nych zastosowaniach w temperaturach do 900°C. Produkt ten ³¹czy w sobie niesamowit¹ wytrzyma³oœæ oraz rozci¹gliwoœæ, jak równie¿ wysok¹ odpornoœæ na pêkanie starzeniowe.  Wi¹¿e siê to z faktem, ¿e jest to materia³ niemagnetyczny, wykazuj¹cy wysok¹ odpornoœæ na utlenianie.  W³aœnie te w³aœciwoœci czyni¹ ze stopu C263 idealny metal do wykorzystania w turbinach – zarówno naziemnych jak i montowanych w silnikach lotniczych.

Skontaktuj siê z nami dziœ, aby uzyskaæ wiêcej informacji na temat stopu C263. Cz³onek naszego zespo³u z przyjemnoœci¹ Ci pomo¿e!