Dostawcy stopu ZERON® 100

Nag³ówekOd ponad 30 lat firma NeoNickel zaopatruje wymagaj¹cy rynek szerok¹ gam¹ gatunków stali nierdzewnej. Nasze doœwiadczenie opiera siê na gruntownej wiedzy fachowej obejmuj¹cej testowanie, identyfikacjê oraz specyfikacjê metali.

W naszych laboratoriach testujemy metale pod wzglêdem w¿erów, korozji, naprê¿eñ oraz innych potencjalnych nieprawid³owoœci.

W naszych laboratoriach testujemy metale pod wzglêdem w¿erów, korozji, naprê¿eñ oraz innych potencjalnych nieprawid³owoœci.

Nie zajmujemy siê wy³¹cznie dostarczaniem stali. Nasi eksperci metalurgii s³u¿¹ fachow¹ porad¹ na temat okreœlonych gatunków stali nierdzewnej, które s¹ najbardziej przydatne do okreœlonych celów. W naszych laboratoriach testujemy metale pod wzglêdem w¿erów, korozji, naprê¿eñ oraz innych potencjalnych nieprawid³owoœci. Aby zapewniæ najbardziej wiarygodne rezultaty, zapewniamy próbki testowe umo¿liwiaj¹ce przetestowanie materia³u w rzeczywistych warunkach eksploatacji.

Stal nierdzewna do najsurowszych œrodowisk

Nasza wiedza fachowa w dziedzinie testowania i dostarczania metali umo¿liwi³a nam dog³êbne poznanie naprê¿eñ i obci¹¿eñ, którym nasza stal nierdzewna musi stawiæ czo³a. Ta fachowa wiedza pozwala nam doradzaæ klientom w zakresie wykorzystania stali nierdzewnej w najbardziej wymagaj¹cych warunkach. Klienci zaanga¿owani w ekstremalne prace przetwórcze oraz dzia³ania podmorskie musz¹ zmierzyæ siê z niezwykle trudnymi warunkami roboczymi, w takich przypadkach czêsto zalecamy stal nierdzewn¹ superdupleksow¹ ZERON® 100.

Jesteœmy dostawc¹ stopu ZERON® 100

Stal nierdzewna superdupleksowa ZERON® 100 jest w³aœciwym wyborem, gdy wymagana jest najbardziej wytrzyma³a stal nierdzewna. Metal ten zosta³ specjalnie opracowany do zastosowania w ekstremalnych oraz agresywnych sytuacjach i zapewnia wyj¹tkowe parametry robocze w tych œrodowiskach. Oferuje on doskona³¹ ochronê przed korozj¹ szczelinow¹ oraz w¿erami podczas eksploatacji w ciep³ej wodzie morskiej, a jego parametry w zakresie korozji naprê¿eniowej s¹ naprawdê imponuj¹ce. Stop ZERON® 100 zosta³ opracowany w³aœnie pod k¹tem wykorzystania w takich œrodowiskach. Pocz¹tkowo zosta³ stworzony pod k¹tem pracy na Morzu Pó³nocnym w pompach i maszynach podwodnych – jest to jedno z najbardziej nieprzyjaznych œrodowisk dla metali na Ziemi. Dobrze sprawdzi³ siê w tym zastosowaniu – pozostawa³ nietkniêty, gdy inne metale korodowa³y i nie spe³nia³y swojego zadania. Jego doskona³e wyniki doprowadzi³y do zaadoptowania go do innych zastosowañ i sektorów, które potrzebowa³y najbardziej wytrzyma³ych metali.

Gwarantowana odpornoœæ na korozjê

Antykorozyjne w³aœciwoœci stopu ZERON® 100 s¹ tak imponuj¹ce, ¿e jego parametry w zakresie odpornoœci na korozjê s¹ gwarantowane, nawet w ekstremalnych warunkach œrodowiska podwodnego. W takich warunkach stop ten wykazuje siê doskona³¹ ochron¹ przed korozj¹ szczelinow¹. ZERON® 100 jest równie¿ ekstremalnie odporny na pêkanie i korozjê naprê¿eniow¹. Metal ten jest odporny na dzia³anie kwasu siarkowego w wielu ró¿nych zastosowaniach i odznacza siê rewelacyjnymi parametrami w œrodowiskach kwaœnych i chlorkowych. Tê charakterystykê uzupe³nia zwiêkszona odpornoœæ na korozjê erozyjn¹ oraz zmêczenie korozyjne.

Nasza dog³êbna wiedza na temat stopu ZERON® 100 oraz doskona³e profesjonalne us³ugi sprawiaj¹, ¿e firma NeoNickel jest idealnym dostawc¹ ZERON® 100.