Kreator doboru drutów do spawania

Ten poradnik jest przeznaczony wy³¹cznie do zastosowañ komercyjnych.

Opcje wyszczególnione w tym miejscu s¹ uwa¿ane za niezawodne. Jednak te materia³y nie maj¹ zast¹piæ kompetentnej i profesjonalnej ekspertyzy technicznej, koniecznej w przypadku konkretnych zastosowañ. Firma NeoNickel nie udziela gwarancji i nie przyjmuje odpowiedzialnoœci za to, ¿e rezultaty zostan¹ uzyskane ka¿dorazowo, jak równie¿ nie ponosi odpowiedzialnoœci za szkody bezpoœrednie, poœrednie, specjalne lub nastêpcze.