Dostawcy stopów tytanu

Nag³ówekZastosowanie stopów tytanu

Lekkie stopy tytanu odznaczaj¹ siê wysok¹ wytrzyma³oœci¹ na rozci¹ganie, dobr¹ ci¹gliwoœci¹, nadzwyczajn¹ odpornoœci¹ na korozjê oraz wytrzymuj¹ w ekstremalnych temperaturach. Dziêki temu oferuj¹ wyj¹tkowe parametry, nawet w najtrudniejszych warunkach roboczych.

Zalet¹ stopów tytanu jest wysoka temperatura topnienia. Zalet¹ stopów tytanu jest wysoka temperatura topnienia.

Oto niektóre z ich g³ównych zalet:

– Podwy¿szony stosunek wytrzyma³oœci do gêstoœci, a ponadto wysoka wytrzyma³oœæ zmêczeniowa oraz odpornoœæ na kruche pêkanie w œrodowisku powietrznym i chlorkowym
– Wyj¹tkowa odpornoœæ na korozjê w obecnoœci chlorków, kwaœnych i utleniaj¹cych œrodków kwasowych, jak równie¿ w œrodowisku wody morskiej
– Wysoka wstrz¹soodpornoœæ i balistyczny stosunek odpornoœci do gêstoœci
– Wysoka temperatura topnienia, niski wspó³czynnik rozszerzalnoœci cieplnej oraz niski wspó³czynnik sprê¿ystoœci
– Materia³ ten jest zasadniczo niemagnetyczny, nietoksyczny i niealergiczny
– Pe³na biokompatybilnoœæ, z bardzo krótkim radioaktywnym okresem pó³rozpadu oraz doskona³e w³aœciwoœci kriogeniczne

Ogólne informacje o stopach tytanu

Te stopy o niskiej gêstoœci s¹ w przybli¿eniu l¿ejsze od stopów niklu, miedzi lub stali. Dziêki temu jest to bardzo wszechstronny stop, przyjazny dla bud¿etu dziêki swej ekonomicznoœci. W po³¹czeniu z jego wysok¹ wytrzyma³oœci¹, mo¿na z niego produkowaæ znacznie l¿ejsze i mniejsze elementy, zarówno na potrzeby konstrukcji statycznych jak i dynamicznych. Stopy tytanu dobrze sprawdzaj¹ siê jako krytyczne elementy konstrukcyjne w sektorze lotniczym, chemicznym, energetycznym oraz motoryzacyjnym. Z regu³y tytan alfa jest bardziej wytrzyma³y, ale mniej plastyczny, ni¿ tytan beta.

Cztery doskona³e opcje firmy NeoNickel – dostawcy stopów tytanu

Ti 6-2-4-2 – ten stop prawie alfa jest wykorzystywany najczêœciej, poniewa¿ odznacza siê on doskona³¹ wytrzyma³oœci¹ i ci¹gliwoœci¹, jak równie¿ dobr¹ odpornoœci¹ na pe³zanie do temperatury 535°C (1000°F). Kliknij tutaj, aby uzyskaæ wiêcej informacji.

Ti 6Al-4V – najbardziej powszechnie wykorzystywany stop alfa-beta oferuj¹cy wysok¹ wytrzyma³oœæ i doskona³¹ odpornoœæ na korozjê. Z regu³y jest on stosowany w stanie wy¿arzonym, w temperaturach roboczych dochodz¹cych do 400°C (750°F). Kliknij tutaj, aby uzyskaæ wiêcej informacji.

CP1 Grade 4 – najbardziej miêkki i plastyczny, odznaczaj¹cy siê wysok¹ ci¹gliwoœci¹ udarow¹, doskona³¹ odpornoœci¹ na korozjê i z regu³y jest wybierany, gdy istotna jest ³atwoœæ formowania. Kliknij tutaj, aby uzyskaæ wiêcej informacji.

CP3 Grade 2 – doskona³e w³aœciwoœci spawalnicze i odpornoœæ na utlenianie i korozjê. A ponadto wysoka wytrzyma³oœæ i doskona³e w³aœciwoœci w zakresie formowania na zimno. Kliknij tutaj, aby uzyskaæ wiêcej informacji.

Skontaktuj siê teraz

Firma NeoNickel cieszy siê reputacj¹ niezawodnego i doœwiadczonego doradcy. Jesteœmy dostawcami stopu tytanu odznaczaj¹cego siê wyj¹tkow¹ jakoœci¹, który jest w stanie sprostaæ wymaganiom najsurowszych œrodowisk. Skontaktuj siê z nami teraz – z przyjemnoœci¹ odpowiemy na wszelkie pytania i pomo¿emy Ci wybraæ najlepszy stop dla Twoich zastosowañ.