Dostawcy stali nierdzewnej

Nag³ówekFirma NeoNickel od ponad 30 lat obs³uguje najbardziej wymagaj¹cych klientów na rynku stali nierdzewnej. Klienci z ca³ego œwiata ceni¹ nasze doœwiadczenie i doradztwo, a nasi metalurdzy zawsze chêtnie s³u¿¹ wsparciem, pomagaj¹c klientom w wyborze najbardziej odpowiedniego gatunku stali nierdzewnej lub stopu pod k¹tem danych zastosowañ.

Nasze najnowoczeœniejsze laboratoria wspieraj¹ nasz zespó³ sprzeda¿y, który oferuje szereg profesjonalnych us³ug na ka¿d¹ okazjê. Dziêki tym laboratoriom wypracowaliœmy imponuj¹cy poziom kompetencji w zakresie testowania, identyfikacji oraz specyfikacji materia³ów. Nasze us³ugi obejmuj¹ zapewnianie próbek testowych w ró¿nych gruboœciach w celu umo¿liwienia przetestowania poszczególnych metali na ¿ywo i w œrodowisku roboczym.

Stal nierdzewna jest fascynuj¹cym i wszechstronnym materia³em. Stal nierdzewna jest fascynuj¹cym i wszechstronnym materia³em.

Jest ona stosowana na ca³ym œwiecie w ró¿nych sektorach przemys³u.

Jeœli wybierzesz firmê NeoNickel jako swojego partnera i dostawcê stali nierdzewnej, ca³a nasza fachowa wiedza bêdzie do Twojej dyspozycji. Stal nierdzewna jest fascynuj¹cym i wszechstronnym materia³em. Jej nazwa pochodzi od pocz¹tkowego zastosowania do produkcji sztuæców, gdzie jasna barwa, czystoœæ oraz „nierdzewnoœæ” stanowi³y wyj¹tkowy atut. W³aœciwoœci te zosta³y natychmiast dostrze¿one jako przydatne w innych zastosowaniach, a termin „stal nierdzewna” by³ stosowany w przypadku ró¿nych gatunków stali odznaczaj¹cych siê doskona³¹ odpornoœci¹ na utlenianie i korozjê. Stale te s¹ obecnie stosowane w wielu ró¿nych bran¿ach.

Oprócz odpornoœci na korozjê i utlenianie stal nierdzewna odznacza siê innymi cennymi w³aœciwoœciami. Jest to wytrzyma³y metal, który zachowuje swoje w³aœciwoœci nawet w wysokich temperaturach, dziêki czemu stanowi dobry wybór do zastosowañ w ekstremalnych œrodowiskach przemys³owych. Odznacza siê on równie¿ estetycznym i atrakcyjnym wygl¹dem, co czyni go popularnym wœród projektantów. Doprowadzi³o to do tego, ¿e metal ten jest eksponowany, a nawet stanowi g³ówny element w wielu ró¿nych przedmiotach i wzorach komercyjnych oraz domowych. Stal nierdzewna jest równie¿ wzglêdnie ³atwa w obróbce maszynowej i spawaniu, co czyni z niej dobry wybór dla bran¿y produkcyjnej. Metal ten jest równie¿ odporny na uderzenia i zmêczenie, jak równie¿ odznacza siê ekstremaln¹ trwa³oœci¹.

NeoNickel – dostawcy stali nierdzewnej

Firma NeoNickel oferuje pe³n¹ gamê gatunków stali nierdzewnej, a w tym: A-286, AerMet 100, Al-6XN, Alloys 13-8, 15-5, 17-4, 310S i 321. Dostarczamy równie¿ stopy Maraging 250, 300, 350 i 253 MA. Bêd¹c wiod¹cym dostawc¹, zapewniamy równie¿ specjalistyczne gatunki stali nierdzewnej, takie jak stal nierdzewna superdupleksowa ZERON® 100, która jest powszechnie stosowana w najtrudniejszych warunkach podmorskich.

Niezale¿nie od Twych wymagañ, firma NeoNickel jest doskonale przygotowana na zaspokojenie Twoich potrzeb. Dziêki naszej imponuj¹cej ofercie us³ug oraz wiod¹cemu doœwiadczeniu bran¿owemu jesteœmy oczywistym wyborem w tym sektorze.