Prodec 316/316L

Stop Prodec 316/316L jest przede wszystkim wykorzystywany do wytwarzania sprzêtu przeznaczonego do obróbki chemicznej oraz w bran¿y produktów spo¿ywczych/napojów. Jest to znacznie ulepszona wersja standardowego metalu 316L oferowanego przez NeoNickel.

Doskona³a skrawalnoœæ

Jest to stop, który dziedziczy wszystkie zalety 316L i jednoczeœnie przewy¿sza go we wszystkich aspektach, zadziwiaj¹c wszystkich, którzy go u¿ywaj¹ niesamowit¹ skrawalnoœci¹ oraz wyj¹tkow¹ jednolitoœci¹. W rezultacie uzyskujemy doskona³ej jakoœci czêœci, wyd³u¿on¹ ¿ywotnoœæ narzêdzia, co przek³ada siê na ograniczenie kosztów.

Wy¿sza odpornoœæ na korozjê

Jak mo¿na siê spodziewaæ stop Prodec 316/316L oferuje podwy¿szon¹ odpornoœæ na w¿ery i szczeliny korozyjne w œrodowiskach, w których wystêpuj¹ chlorki oraz inne halogenki. Mo¿na go spawaæ przy u¿yciu wszystkich konwencjonalnych metod spawalniczych (z wyj¹tkiem spawania acetylenowo-tlenowego), jednak nale¿y pamiêtaæ, ¿e mimo, i¿ stop ten w stanie wy¿arzonym jest niemagnetyczny, to na skutek spawania mo¿e staæ siê lekko magnetyczny.

Wyd³u¿ona ¿ywotnoœæ narzêdzi

Stop Prodec 316/316L posiada podwójny certyfikat Prodec 316L oraz Prodec 316. Wynika to z tego, ¿e spe³nia on zarówno doln¹ granicê zawartoœci wêgla stopu 316L oraz wy¿szy próg wytrzyma³oœci stopu 316. Ogólnie rzecz bior¹c, jest to materia³ odznaczaj¹cy siê najwy¿sz¹ mo¿liw¹ skrawalnoœci¹ oraz jednolitoœci¹, który stanowi nieocenion¹ bazê dla firm oczekuj¹cych wyd³u¿enia ¿ywotnoœci narzêdzi w celu ograniczenia ca³oœciowych kosztów.

Firma NeoNickel nieustannie opracowuje innowacyjne specjalistyczne metale maj¹ce na celu u³atwienie pracy i zwiêkszenie produktywnoœci przedsiêbiorstwa. Stop Prodec 316/316L spe³nia w³aœnie te kryteria.

Skontaktuj siê z nami dziœ, aby uzyskaæ wiêcej informacji na temat stopu Prodec 316/316L!