Square Grid
Cięcie strumieniem wody

Cięcie strumieniem wody

Jeśli potrzebujesz supernowoczesnej us³ugi ciêcia strumieniem wody, firma NeoNickel s³u¿y pomocą. Nasze nowoczesne zak³ady poradzą sobie z najbardziej wymagającymi zadaniami w zakresie ciêcia strumieniem wody, począwszy od pojedynczych zleceñ po kompleksowe zamówienia w formie produkcji wielkoseryjnej.

Elastyczne i szybkie ciêcie strumieniem wody

Nasz fachowy zespó³ szczyci siê ponad 30-letnim doświadczeniem w zakresie ciêcia strumieniem wodny i mo¿e dostosowaæ siê do wymagañ bud¿etowych oraz czasowych klientów aby zapewniæ im oczekiwaną obs³ugê. Dziêki latom doświadczeñ oraz naszym najnowocześniejszym urządzeniom do ciêcia strumieniem wody, mo¿emy zaoferowaæ us³ugê dostosowaną do wymagañ ka¿dego indywidualnego klienta oraz sprostaæ najbardziej precyzyjnym specyfikacjom.

Zalety ciêcia strumieniem wody

Ciêcie strumieniem wody zapewnia wiele zalet:

  • Mo¿e byæ tañsze ni¿ inne procesy
  • Mo¿liwośæ ciêcia praktycznie dowolnego materia³u
  • Ciêcie materia³ów o ró¿nej grubości
  • Mo¿liwośæ ciêcia praktycznie ka¿dego kszta³tu

Mo¿liwości w zakresie ciêcia strumieniem wody

Kingswinford +44 1384 282400

Wardjet Z25434000 mm x 2500 mm
P³yty o maks. grubości 127 mm
Tolerancja: 0–12,7 mm, -0/+0,5 mm
Tolerancja: 15,88 mm–38,10 mm, -0/+1 mm
Tolerancja: 44,45 mm–63,5 mm, -0/+1,6 mm

Blackburn +44 1254 582999

Flow FlowmasterRozmiar sto³u 4000 x 2000
DWJ WMC50ISRozmiar ciêcia 3800 x 1800
w przypadku u¿ywania g³owicy dynamicznej
maks. grubośæ ciêcia 150 mm
maks. 12 mm +/- 0,75 mm
> 12mm do 25mm +/- 1mm
> 25mm do 75mm +/- 2mm
>75 mm +/- 3,175

Mediolan, W³ochy +39 0362 494 1

WaterjetRozmiar sto³u 7500mm x 2400mm
Maksymalna grubośæ 80 mm

Lyon, Francja +33 4 72 47 46 46

Bystronic 6030Rozmiar sto³u 3000mm x 6000mm
2 g³owice
Grubośæ: min. 2 mm, maks. 100 mm
Tolerancja: 2 mm–5 mm +/- 0,3 mm
Tolerancja: 6 mm–12 mm +/- 0,5 mm
Tolerancja: 13 mm–30 mm +/- 0,6 mm
Tolerancja: 31 mm–100 mm +/- 0,7 mm

 

Skontaktuj siê z nami, aby uzyskaæ wiêcej informacji na temat naszych us³ug ciêcia strumieniem wody lub wype³nij nasz formularz zapytania, a wkrótce skontaktujemy siê z Tobą!