Square Grid
Ścinanie

Ścinanie

Przycinanie metalu jest integralną czêścią wielu ró¿norodnych procesów jego obróbki. Doświadczenie i dba³ośæ o jakośæ w firmie NeoNickel sprawią, ¿e Twoje specyfikacje bêdą zawsze nale¿ycie spe³nione.

Us³ugi przycinania

Dziêki stosowaniu najnowszych rozwiązañ technologicznych w dziedzinie ciêcia metalu, mo¿emy w firmie NeoNickel zaoferowaæ pe³ny zakres us³ug przycinania metalu. Nasi specjaliści bêdą ściśle z Tobą wspó³pracowaæ, zapewniając najlepsze us³ugi przycinania metalu oraz rezultaty przekraczające Twoje oczekiwania. Bez wzglêdu na wielkośæ projektu mo¿esz mieæ pewnośæ, ¿e zapewnimy Ci najlepszą us³ugê.

Zobowiązanie do utrzymania jakości

Firma NeoNickel szczyci siê ponad 30-letnim doświadczeniem w zakresie wysokiej jakości przycinania metalu na potrzeby klientów z ca³ej Europy. W związku z tym doskonale wiemy, jak doradziæ Ci najlepszy proces, idealnie odpowiadający wymaganiom Twojego projektu. Mo¿emy realizowaæ zamówienia krótkoterminowe i oferujemy bardzo dobry stosunek jakości do ceny, jak równie¿ wysoką jakośæ obs³ugi i koñcowego produktu.

Jeśli potrzebujesz informacji na temat naszych us³ug przycinania metalu, zachêcamy do kontaktu. Zawsze z przyjemnością s³u¿ymy pomocą i chêtnie podzielimy siê z Tobą naszym wieloletnim doświadczeniem.

Nasze mo¿liwości w zakresie przycinania

Kingswinford +44 1382 282 400

Edwards Pearsonszerokośæ maks. 3000mm
grubośæ maks. 4 mm (nikiel)
grubośæ maks. 6 mm (tytan)

Lyon, Francja +33 4 72 47 46 46

LVD MVS 40/13szerokośæ maks. 4000mm
Stal nierdzewna, maks. 12 mm, min. 0,8 mm, tolerancja +/- 0,5 mm
Stopy niklu, maks. 8 mm, min. 0,8 mm, tolerancja +/- 0,5 mm

Milton Keynes +44 1908 275700

Pearson GuillotineDo 2 mm grubości x 2400 mm d³ugości
SU21073

Wiêcej informacji na temat naszych us³ug przycinania metalu mo¿na uzyskaæ, kontaktując siê z nami.