Square Grid
Cięcie płyt

Cięcie płyt

Firma NeoNickel dysponuje wieloma zak³adami ciêcia p³yt na terenie ca³ej Europy. Mo¿emy zaoferowaæ wszystkim klientom kompletny pakiet us³ug ciêcia p³yt oraz zapewniamy najwy¿szy poziom jakości i obs³ugi.

Nowoczesne zak³ady

Firma NeoNickel jest liderem rynku w zakresie dostarczania elementów in¿ynieryjnych na potrzeby ró¿nych sektorów przemys³u. W ostatnich latach bardzo du¿o zainwestowaliśmy w najnowocześniejsze maszyny w naszych 9 europejskich zak³adach.

Zaawansowana technologia ciêcia

Firma NeoNickel szczyci siê tym, ¿e do ciêcia i obróbki metalu wykorzystuje najwy¿szej jakości urządzenia na rynku. Nasze maszyny do ciêcia p³yt zapewniają klientom wyjątkową op³acalnośæ us³ug, poniewa¿ oferują najwy¿szą mo¿liwą prêdkośæ i precyzjê ciêcia.

Nasze mo¿liwości w zakresie ciêcia p³yt

Milton Keynes +44 1908 275700

Behinger LPS40-1A1500mm x 3800 mm x 200 mm grubośæ (maks.)? 5 mm (min.)
Tolerancja -0/+2 mm
Behringer lps25-125-4A1220mm x 3800 mm x 200 mm grubośæ (maks.)? 5 mm (min.)
Tolerancja -0/+2 mm

Skontaktuj siê z nami dzisiaj, aby uzyskaæ wiêcej informacji na temat naszych us³ug ciêcia p³yt – Pomo¿emy z przyjemnością!