Polityka prywatności

nndev.icanseehosting.co.uk – polityka prywatnoœci

Firma NeoNickel zobowi¹zuje siê do ochrony i zabezpieczenia prywatnoœci naszych goœci.

Polityka prywatnoœci wyjaœnia, co dzieje siê z danymi osobowymi u¿ytkownika, które s¹ nam przekazywane lub które pozyskujemy od u¿ytkownika podczas jego wizyty na naszej witrynie internetowej.

Aktualizujemy tê Politykê okresowo, wiêc prosimy o regularne sprawdzanie aktualizacji.

Informacje, które zbieramy

W ramach obs³ugi i konserwacji naszej witryny internetowej mo¿emy zbieraæ i przetwarzaæ nastêpuj¹ce dane na temat u¿ytkownika:

  1. Informacje na temat korzystania przez u¿ytkownika z naszej witryny, w tym szczegó³owe informacje o odwiedzinach, jak np. przegl¹dane strony oraz u¿ywane zasoby. Takie informacje obejmuj¹ dane o odwiedzinach stron, dane o lokalizacji oraz inne dane komunikacyjne.
  2. Informacje przekazywane dobrowolnie przez u¿ytkownika. Na przyk³ad, w razie zarejestrowania siê w celu uzyskania informacji lub dokonania zakupu.
  3. Informacje przekazywane przez u¿ytkownika podczas kontaktowania siê z nami z wykorzystaniem wszystkich œrodków komunikacji.

Wykorzystanie plików cookie 

Pliki cookie (tzw. ciasteczka) zapewniaj¹ informacje dotycz¹ce komputera, z którego korzysta osoba odwiedzaj¹ca nasz¹ witrynê. W razie potrzeby mo¿emy u¿ywaæ plików cookie w celu zbierania informacji na temat komputera u¿ytkownika, aby móc doskonaliæ nasz¹ witrynê internetow¹.

Za pomoc¹ plików cookie mo¿emy zbieraæ informacje na temat ogólnych aspektów zwi¹zanych z korzystaniem z Internetu przez u¿ytkownika.  Wykorzystanie plików cookie wi¹¿e siê z ich pobraniem na komputer u¿ytkownika i przechowywaniem na dysku twardym komputera. Takie informacje nie pozwalaj¹ na identyfikacjê u¿ytkownika. S¹ to dane statystyczne. Te dane statystyczne nie umo¿liwiaj¹ identyfikacji szczegó³ów osobistych.

U¿ytkownik w razie potrzeby mo¿e zmieniæ ustawienia na komputerze, aby odrzucaæ pliki cookie.  Mo¿na to ³atwo zrobiæ, w³¹czaj¹c ustawienie odrzucania plików cookie na komputerze.

Tak¿e nasi reklamodawcy mog¹ u¿ywaæ plików cookie, jednak jest to poza nasz¹ kontrol¹.  Takie pliki cookie (jeœli s¹ u¿ywane) s¹ pobierane w chwili klikniêcia przez u¿ytkownika na reklamê w naszej witrynie internetowej.

Wykorzystanie informacji o u¿ytkowniku

Informacje uzyskane od u¿ytkownika wykorzystujemy w celu œwiadczenia us³ug u¿ytkom.  Ponadto mo¿emy u¿ywaæ tych informacji w jednym lub kilku spoœród nastêpuj¹cych celów:

  1. W celu zapewnienia u¿ytkownikowi informacji, których od nas wymaga w zwi¹zku z naszymi produktami i us³ugami.
  2. W celu zapewnienia u¿ytkownikowi informacji zwi¹zanych z innymi produktami, które mog¹ go zainteresowaæ. Takie dodatkowe informacje bêd¹ dostarczane jedynie, gdy u¿ytkownik wyrazi zgodê na otrzymywanie takich informacji.
  3. W celu poinformowania u¿ytkownika o wszelkich zmianach dotycz¹cych naszej witryny internetowej, us³ug lub towarów albo produktów.

Jeœli u¿ytkownik wczeœniej kupowa³ od nas produkty lub us³ugi, mo¿emy przekazywaæ u¿ytkownikowi informacje o podobnych lub innych towarach lub us³ugach, którymi u¿ytkownik mo¿e byæ zainteresowany.

W przypadku udzielenia wczeœniejszej zgody przez u¿ytkownika, mo¿emy zezwoliæ okreœlonym stronom trzecim na wykorzystywanie danych u¿ytkownika w celu umo¿liwienia im przekazywania mu informacji dotycz¹cych innych towarów i us³ug, które wed³ug nas mog¹ byæ interesuj¹ce dla u¿ytkownika.  Jeœli taka zgoda zosta³a udzielona, u¿ytkownik mo¿e wycofaæ j¹ w dowolnym czasie.

Przechowywanie danych osobowych u¿ytkownika

W ramach zarz¹dzania nasz¹ witryn¹ internetow¹ mo¿e byæ konieczne przeniesienie danych uzyskiwanych od u¿ytkowników do lokalizacji poza Uni¹ Europejsk¹ w celu ich przetwarzania i przechowywania. Przekazuj¹c nam swoje dane osobowe, u¿ytkownik wyra¿a zgodê na takie przeniesienie, przechowywanie i przetwarzanie. Dok³adamy wszelkich starañ, aby zapewniæ podjêcie wszelkich uzasadnionych kroków maj¹cych na celu bezpieczne obchodzenie siê z danymi u¿ytkownika.

Niestety przesy³anie informacji przez Internet nie jest ca³kowicie bezpieczne i czasami takie informacje mog¹ zostaæ przechwycone. Nie mo¿emy zagwarantowaæ bezpieczeñstwa danych, które u¿ytkownik przesy³a nam w formie elektronicznej. Wysy³anie takich informacji odbywa siê na wy³¹czn¹ odpowiedzialnoœæ u¿ytkownika.

Ujawnianie informacji o u¿ytkowniku

Nie bêdziemy ujawniaæ danych osobowych u¿ytkownika stronie trzeciej, z wyj¹tkiem sytuacji okreœlonych w niniejszej Polityce prywatnoœci oraz poni¿ej wyszczególnionych przypadków:

  1. W przypadku, gdy sprzedamy czêœæ lub ca³¹ nasz¹ firmê nabywcy.
  2. W przypadku, gdy prawo wymaga od nas ujawnienia danych osobowych u¿ytkownika.
  3. W celu zapewnienia ochrony przed oszustwem lub w celu ograniczenia ryzyka wyst¹pienia oszustwa.

£¹cza stron trzecich
Czasami w tej witrynie internetowej zamieszczamy ³¹cza do witryn stron trzecich. Jeœli zamieszczamy ³¹cze, nie oznacza to, ¿e popieramy lub uto¿samiamy siê z polityk¹ danej witryny w zakresie prywatnoœci odwiedzaj¹cych. Przed przes³aniem jakichkolwiek informacji osobistych u¿ytkownik powinien zapoznaæ siê z polityk¹ prywatnoœci danej osoby trzeciej.

Dostêp do informacji

Zgodnie z Ustaw¹ o ochronie danych osobowych z 1998 r. u¿ytkownik ma prawo do dostêpu do wszelkich informacji, którymi dysponujemy na jego temat. Uwaga: zastrzegamy sobie prawo obci¹¿ania u¿ytkownika op³at¹ 10 GBP w celu pokrycia kosztów poniesionych przez nas w celu przekazania u¿ytkownikowi tych informacji.

Kontakt z nami

W przypadku pytañ lub w¹tpliwoœci dotycz¹cych niniejszej Polityki prywatnoœci prosimy o kontakt poczt¹ e-mail: enquiries@www.neonickel.com lub listownie: NeoNickel, 16 Walker Park, Walker Road, Guide, Blackburn BB1 2QE Wielka Brytania.