Stopy niklu do środowisk korozyjnych

Jeœli pracujesz w œrodowiskach agresywnych chemicznie, gama wszechstronnych stopów niklu mo¿e sprostaæ z³o¿onym procesom oraz strumieniom odpadów, zapewniaj¹c wyj¹tkow¹ odpornoœæ na dzia³anie okreœlonych substancji chemicznych. Na przyk³ad, w porównaniu ze stal¹ nierdzewn¹, stopy te s¹ mniej podatne na korozjê naprê¿eniow¹, w¿ery, pêkanie oraz podobne problemy w podgrzanych roztworach chlorków.

Poni¿sze informacje stanowi¹ wprowadzenie do skutecznego wykorzystania gamy stopów niklu w œrodowiskach korozyjnych. Jeœli jesteœ zainteresowany bardziej szczegó³ow¹ dyskusj¹ na temat konkretnego zastosowania, zachêcamy do kontaktu z ekspertami firmy NeoNickel.

W³aœciwoœci stopów niklu

Oczywiœcie w bran¿ach, w których stosuje siê procesy chemiczne, mamy do czynienia z wieloma ró¿nymi œrodowiskami roboczymi. Jednak mo¿na powiedzieæ, ¿e w³aœciwoœci materia³ów metalowych u¿ywanych w tych procesach mo¿na oceniæ na podstawie ich stopnia odpornoœci na stosunkow¹ niewielk¹ grupê agresywnych kwasów nieorganicznych. Przede wszystkim bêdzie to kwas siarkowy, solny oraz fluorowodorowy. Prawdopodobnie ocenie równie¿ bêdzie podlegaæ oddzia³ywanie ¿elaza ¿elazowego oraz innych elementów.

Nikiel oraz stopy niklu s¹ metalami, które w pewnych roztworach ¿r¹cych, wykaza³y najwy¿sze poziomy odpornoœci na korozjê. Mówi¹c bardzo ogólnie, im wy¿sza zawartoœæ niklu w stopie, tym ni¿szy wspó³czynnik zaobserwowanej korozji. Odpornoœæ ta wynika z powstania nierozpuszczalnych soli i wodorotlenków metalu, które spowalniaj¹ proces rozpuszczania.

Gdzie najlepiej stosowaæ g³ówne typy stopu niklu?

Przeanalizujmy te stopy wzglêdem ich g³ównych sk³adników stopowych. Sam nikiel jest g³ównie przeznaczony do roztworów ¿r¹cych. W przypadku ³agodniejszych roztworów redukuj¹cych, takich jak fluorowodorowy, stosowany jest stop niklu i miedzi. W przypadku silnych œrodków redukuj¹cych lepszym wyborem mo¿e byæ stop zawieraj¹cy molibden.

W przypadku procesów zwi¹zanych z utlenianiem zalecany bêdzie stop niklu, ¿elaza i chromu. Natomiast w przypadku substancji ponadtlenkowych odpowiednim wyborem bêdzie stop niklu, chromu i krzemu. W koñcu stop niklu, chromu i molibdenu jest na tyle wszechstronny, ¿e mo¿e sobie poradziæ we wszystkich tych œrodowiskach.

Zastosowanie miedzi, molibdenu lub wolframu w stopie pomaga zwiêkszyæ naturaln¹ odpornoœæ niklu, jak równie¿ w znacznym stopniu go wzmacnia. Z drugiej strony chrom pomaga w tworzeniu pasywnych warstw, które pomagaj¹ spowolniæ procesy korozyjne. W przypadku wysokiego ryzyka korozyjnego, gdzie nie mo¿na utrzymaæ tych warstw, lepszym wyborem jest krzem, który chroni materia³, wytwarzaj¹c ochronne tlenki.

Konsultacja z NeoNickel

To wprowadzenie do stopów niklu przedstawiaj¹ce ich w³aœciwoœci oraz zastosowania, jest jedynie punktem pocz¹tkowym bardziej szczegó³owej rozmowy na temat Twoich okreœlonych wymagañ.

W zwi¹zku z tym warto porozmawiaæ z prawdziwymi ekspertami w tej dziedzinie. Od ponad trzydziestu lat dostarczamy niezawodne stopy kluczowym firmom z ca³ej Europy. Takie doœwiadczenie dowodzi, ¿e nasi specjaliœci ds. metalurgii w pe³ni rozumiej¹ niepowtarzalne i wysokie wymagania trudnych œrodowisk, w których wykorzystywane s¹ nasze produkty. Mo¿emy zaoferowaæ najwy¿szej klasy produkty w formie p³yt, arkuszy, prêtów oraz w innych formach.