Square Grid
Stopy niklu dla przemysłu lotniczego

Stopy niklu dla przemysłu lotniczego

W przemyœle lotniczym stosuje siê wiele stopów bazuj¹cych na niklu. Te stopy niklowe dla przemys³u lotniczego s¹ dobieranie na podstawie ich odpornoœci na ekstremalnie wysokie temperatury, korozjê oraz ci¹g³e zu¿ywanie, jak równie¿ na podstawie ich w³aœciwoœci magnetycznych. Stopy niklu pod wzglêdem konstrukcyjnym s¹ jednymi z najbardziej wytrzyma³ych materia³ów, odznaczaj¹ siê tak¿e dobrym przewodnictwem elektrycznym.

Poni¿ej znajduje siê zestawienie najwa¿niejszych zalet, dziêki którym stopy niklu s¹ tak przydatne dla lotnictwa:

Ogromna wytrzyma³oœæ w ekstremalnie wysokich temperaturach

Waspaloy jest doskona³ym przyk³adem jednego ze stopów niklu dla przemys³u lotniczego, który zapewnia wytrzyma³oœæ i niezawodnoœæ w wysokich temperaturach, stop ten zachowuje strukturaln¹ stabilnoœæ w temperaturze do 870°C. Za spraw¹ rewelacyjnej wytrzyma³oœci termicznej stopu Wasaploy, doskonale nadaje siê on do stosowania w przemyœle lotniczym, gdzie spalanie paliwa lotniczego mo¿e skutkowaæ bardzo mocnym nagrzewaniem siê czêœci przez d³ugie okresy czasu.

Odpornoœæ na utlenianie i korozjê

Stopy na bazie niklu, takie jak Alloy X-750 odznaczaj¹ siê rewelacyjn¹ odpornoœci¹ w ekstremalnie niekorzystnych œrodowiskach, np. w zbiornikach ciœnieniowych, silnikach rakietowych, turbinach gazowych oraz innych konstrukcjach lotniczych. Dziêki utwardzaniu wydzieleniowemu z dodatkiem innych prê¿nych i wszechstronnych metali, takich jak aluminium i tytan, stop Alloy X-750 jest odporny na wysokie poziomy utleniania i korozji, typowe w przypadku wielu czêœci samolotu.

Niska rozszerzalnoϾ w ekstremalnych temperaturach

Stop Alloy 36 bazuje na niklu i ¿elazie (zawiera 36% niklu) i jest stosowany w technice lotniczej. Jego g³ówn¹ zalet¹ s¹ ekstremalnie niskie poziomy rozszerzalnoœci w kriogenicznych temperaturach wynosz¹cych 260°C (500°F) i wiêcej, w zwi¹zku z czym stop stabilnie zachowuje swój kszta³t i wytrzyma³oœæ. Jego zastosowania w lotnictwie obejmuj¹ tworzenie kompozytów, prêtów termostatu, urz¹dzeñ pomiarowych, elementów lasera oraz zbiorników i przewodów do magazynowania gazu p³ynnego.

Odpornoœæ na pe³zanie w bardzo niekorzystnych warunkach

Stopy niklu do zastosowañ w lotnictwie, takie jak Alloy 80A, odznaczaj¹ siê wyj¹tkowymi parametrami w zakresie odpornoœci na pe³zanie. Zdolnoœæ tego stopu do zachowania parametrów w bardzo niekorzystnych warunkach i przy temperaturze do 850°C sprawia, ¿e jest on niezwykle przydatny do budowy lotniczych zaworów wydechowych oraz wirników turbin.

Liczne zalety charakterystyczne dla stopów na bazie niklu wyraŸnie pokazuj¹, ¿e bez tych wszechstronnych metali przemys³ lotniczy mia³by trudnoœci ze znalezieniem zamiennego stopu, który zapewnia³by tak¹ sam¹ funkcjonalnoœæ w tak ró¿nych zastosowaniach, gwarantuj¹c tak wysoki poziom niezawodnoœci i wydajnoœci.

Immense Strength At Extremely High Temperatures

WASPALOY® is a great example of nickel alloys used in aerospace. The alloy provides strength and structural reliability at high temperatures, as this alloy remains structurally sound at temperatures as high as 870°C. As a result of Wasaploy’s great temperature resistance, it is routinely used in the exhaust section of an aircraft where burning jet fuel can cause parts to become immensely hot for extended periods of time. Other nickel alloys commonly used in the ‘hot section’ are Alloy 25, 188, 282®, 625, 718, X and Rene 41. (* ‘hot section’ refers to combustion chambers and exhaust systems of an aircraft).

RESISTANCE TO OXIDATION AND CORROSION

Alloy 230, C263, 617, 625, X, X-750 and 75 have superb resistance in extremely high-stressed and high temperature environments, such as those found in pressure vessels, rocket engines, gas turbines and other aircraft structures.
Alloy X-750 for example, being precipitation hardened with elements such as aluminium and titanium, can withstand very high levels of oxidation and corrosion which are often commonplace in numerous parts of an aircraft engine.
Alloys 230, C263, 617, 625, X, X-750 and 75 are alloys of choice for the ‘cold section’ of an aircraft engine
where air inlet gets compressed before being combusted.

CREEP RESISTANCE UNDER HIGH STRESS CONDITIONS

Apart from the superalloy mentioned above, other nickel alloys for aerospace applications such as Nimonic®80A and Nimonic®90 have exceptional creep resistance and stress-rupture properties. This alloys’ ability to retain its fortitude under high degrees of stress and at temperatures from 815-920°C makes it extremely useful for the construction of aircraft exhaust valves, turbine rotors and other rotating parts.

WEIGHT-SAVING ALLOYS

Because you cannot afford to add any unnecessary weight on an aircraft, strong but light-weight alloys such
as titanium grade 5 or Ti 6AL-4V and Ti 6-2-4-2 are a popular choice for a manufacture of discs, ducts, fans
and front bearing housing in the turbine engine.Download PDF For Ti 6Al-4VDownload


Download PDF For Ti 6-2-4-2Download


LOW-EXPANSION AT HIGH TEMPERATURES

Alloy 36 is a nickel and iron based alloy (containing 36% nickel) which is used mainly in lay-up tooling for aerospace composite parts and structures. Alloy 36’s main advantage is its extremely low levels of expansion at temperatures of 260°C and above, allowing this alloy to consistently retain its shape and strength in the moulding process. Its application within the field of aerospace includes the formation of composites, thermostat rods, measuring devices, laser components and tanks and piping for liquefied gas storage.

Product FormSize Range FromSize Range To
Alloy 36 round bar6 mm50.8 mm
Alloy 36 sheet & plate6.35 mm152.4 mm
Alloy 36 Welding wire1.14 mm3.18 mm

NeoNickel can save you time and money by supplying these alloys in various forms including cut
pieces, high-precision profiles and welding consumables. We also offer complimentary
technical service to our customers.

Contact us now to discuss about your requirements!

Markets Alloys Contact Us