Stopy niklu dla przemysłu lotniczego

W przemyœle lotniczym stosuje siê wiele stopów bazuj¹cych na niklu. Te stopy niklowe dla przemys³u lotniczego s¹ dobieranie na podstawie ich odpornoœci na ekstremalnie wysokie temperatury, korozjê oraz ci¹g³e zu¿ywanie, jak równie¿ na podstawie ich w³aœciwoœci magnetycznych. Stopy niklu pod wzglêdem konstrukcyjnym s¹ jednymi z najbardziej wytrzyma³ych materia³ów, odznaczaj¹ siê tak¿e dobrym przewodnictwem elektrycznym.

Poni¿ej znajduje siê zestawienie najwa¿niejszych zalet, dziêki którym stopy niklu s¹ tak przydatne dla lotnictwa:

Ogromna wytrzyma³oœæ w ekstremalnie wysokich temperaturach

Waspaloy jest doskona³ym przyk³adem jednego ze stopów niklu dla przemys³u lotniczego, który zapewnia wytrzyma³oœæ i niezawodnoœæ w wysokich temperaturach, stop ten zachowuje strukturaln¹ stabilnoœæ w temperaturze do 870°C. Za spraw¹ rewelacyjnej wytrzyma³oœci termicznej stopu Wasaploy, doskonale nadaje siê on do stosowania w przemyœle lotniczym, gdzie spalanie paliwa lotniczego mo¿e skutkowaæ bardzo mocnym nagrzewaniem siê czêœci przez d³ugie okresy czasu.

Odpornoœæ na utlenianie i korozjê

Stopy na bazie niklu, takie jak Alloy X-750 odznaczaj¹ siê rewelacyjn¹ odpornoœci¹ w ekstremalnie niekorzystnych œrodowiskach, np. w zbiornikach ciœnieniowych, silnikach rakietowych, turbinach gazowych oraz innych konstrukcjach lotniczych. Dziêki utwardzaniu wydzieleniowemu z dodatkiem innych prê¿nych i wszechstronnych metali, takich jak aluminium i tytan, stop Alloy X-750 jest odporny na wysokie poziomy utleniania i korozji, typowe w przypadku wielu czêœci samolotu.

Niska rozszerzalnoϾ w ekstremalnych temperaturach

Stop Alloy 36 bazuje na niklu i ¿elazie (zawiera 36% niklu) i jest stosowany w technice lotniczej. Jego g³ówn¹ zalet¹ s¹ ekstremalnie niskie poziomy rozszerzalnoœci w kriogenicznych temperaturach wynosz¹cych 260°C (500°F) i wiêcej, w zwi¹zku z czym stop stabilnie zachowuje swój kszta³t i wytrzyma³oœæ. Jego zastosowania w lotnictwie obejmuj¹ tworzenie kompozytów, prêtów termostatu, urz¹dzeñ pomiarowych, elementów lasera oraz zbiorników i przewodów do magazynowania gazu p³ynnego.

Odpornoœæ na pe³zanie w bardzo niekorzystnych warunkach

Stopy niklu do zastosowañ w lotnictwie, takie jak Alloy 80A, odznaczaj¹ siê wyj¹tkowymi parametrami w zakresie odpornoœci na pe³zanie. Zdolnoœæ tego stopu do zachowania parametrów w bardzo niekorzystnych warunkach i przy temperaturze do 850°C sprawia, ¿e jest on niezwykle przydatny do budowy lotniczych zaworów wydechowych oraz wirników turbin.

Liczne zalety charakterystyczne dla stopów na bazie niklu wyraŸnie pokazuj¹, ¿e bez tych wszechstronnych metali przemys³ lotniczy mia³by trudnoœci ze znalezieniem zamiennego stopu, który zapewnia³by tak¹ sam¹ funkcjonalnoœæ w tak ró¿nych zastosowaniach, gwarantuj¹c tak wysoki poziom niezawodnoœci i wydajnoœci.