(English) Nickel Alloy Suppliers UK

Nag³ówekNikiel odegra³ znacz¹c¹ rolê w kszta³towaniu naszej wspó³czesnej cywilizacji.

Pocz¹wszy od turbin gazowych wykorzystywanych w lotnictwie, przez zastosowania medyczne, a¿ do systemów energii j¹drowej, zarówno w formie elementarnej, jak równie¿ w formie stopów, ma on istotny wp³yw na nasze ¿ycie. Zaœ z tego co widaæ, ta tendencja bêdzie utrzymywaæ siê w przysz³oœci. Powód, dla którego jest to kluczowy materia³ dla wielu sektorów przemys³owych, jest prosty: nikiel jest nie tylko bardzo wszechstronnym materia³em, który mo¿na ³¹czyæ praktycznie z ka¿dym innym metalem, ale odznacza siê równie¿ imponuj¹cymi parametrami w zakresie odpornoœci na korozjê i wysok¹ temperaturê. Firma NeoNickel, bêd¹ca wy³¹cznym dystrybutorem stopów walcowanych i niekoroduj¹cych materia³ów w Wielkiej Brytanii oraz Europie, dysponuje katalogiem produktów, który dobitnie demonstruje imponuj¹cy zakres zastosowañ niklu. W rezultacie firma NeoNickel zaopatruje firmy z wielu ró¿nych sektorów. Bêd¹c jednym z najbardziej uznanych dostawców specjalistycznych metali, firma NeoNickel zapewnia, ¿e wszystkie dostarczane stopy niklu odznaczaj¹ siê trwa³oœci¹, niezawodnoœci¹ i wytrzyma³oœci¹, które mog¹ sprostaæ nawet najtrudniejszym warunkom.

Nikiel odegra³ znacz¹c¹ rolê w kszta³towaniu naszej cywilizacji. Nikiel odegra³ znacz¹c¹ rolê w kszta³towaniu naszej cywilizacji.

Firma NeoNickel oferuje materia³y, doœwiadczenie oraz mo¿liwoœæ dostarczenia materia³ów odpowiadaj¹cych praktycznie ka¿dym potrzebom.

Jeœli stop, którego potrzebujesz, musi odznaczaæ siê wyj¹tkow¹ odpornoœci¹ na korozjê, poniewa¿ bêdzie u¿ywany w wodzie morskiej lub w zwi¹zkach chemicznych, wtedy warto zg³osiæ siê do firmy NeoNickel. Gdy zadanie, z którym siê zmagasz, obejmuje ekstremalnie wysokie lub niskie temperatury i stop niklu, którego potrzebujesz, musi pozostaæ nienaruszony, wtedy firma NeoNickel ma produkt dla Ciebie. Mo¿esz po prostu potrzebowaæ materia³u, który mo¿na ³atwo spawaæ – nawet w formie utwardzonej. Firma NeoNickel zapewni, ¿e otrzymasz najlepszy mo¿liwy stop do ka¿dego projektu. Katalog firmy NeoNickel zawiera stopy, na których mo¿na polegaæ nawet w najsurowszych warunkach. Na przyk³ad stop RA330 ma reputacjê niezawodnego stopu austenitycznego, odpornego na wysok¹ temperaturê. Jego wytrzyma³oœæ jest naprawdê imponuj¹ca, ale stop RA 330 jest równie¿ odporny na utlenianie i nawêglanie w temperaturze do 1148,89°C. Bardzo popularnym stopem z asortymentu firmy NeoNickel jest Alloy 86. Stop ten oferuje dobr¹ spawalnoœæ i plastycznoœæ, jak równie¿ zapewnia dobr¹ odpornoœæ na cykliczne utlenianie w temperaturze do 1050°C oraz odznacza siê wysok¹ wytrzyma³oœci¹ na pe³zanie. Jest on ceniony przy produkcji czêœci do dopalaczy, elementów pieców wysokotemperaturowych oraz komór spalania turbin gazowych.

Jeœli szukasz dostawcy stopu niklu w Wielkiej Brytanii, chêtnie Ci pomo¿emy. Zapoznaj siê z nasz¹ gam¹ stopów niklu.