(English) Metal Processing UK

Obróbka metali w Wielkiej Brytanii – nag³ówek

PrzetwórstwoNeoNickel to, zajmuj¹ca siê przetwórstwem metali, firma z Wielkiej Brytanii nale¿¹ca do sieci obejmuj¹cej ca³¹ Europê – mamy swoje zak³ady w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Francji, we W³oszech i w Czechach. Ten typ organizacji pozwala nam obs³ugiwaæ rosn¹c¹ bazê klientów z ca³ego œwiata, nieustannie inwestujemy w sprzêt do produkcji i przetwarzania w celu zapewnienia najlepszej mo¿liwej gamy us³ug. Towarzyszy temu wyj¹tkowy poziom obs³ugi klienta, a nasz personel dok³ada wszelkich starañ, aby zrozumieæ konkretne potrzeby ka¿dego klienta.

Bie¿¹cy program inwestowania w nasz sprzêt produkcyjny i maszyny przek³ada siê na gamê opcji przetwórstwa metali w Wielkiej Brytanii, które obejmuj¹ ciêcie prêtów, ciêcie laserowe, ciêcie plazmowe, ciêcie p³yt, przycinanie oraz ciêcie strumieniem wody. Nasze zak³ady specjalizuj¹ce siê w ciêciu laserowym oferuj¹ klientom unikatowy pakiet korzyœci, natomiast sama technologia umo¿liwia produkowanie elementów z niewiarygodn¹ precyzj¹. Materia³ jest topiony lub odparowywany przy u¿yciu naszych rewolucyjnych narzêdzi do ciêcia i profilowania, a nastêpnie podawany jest gaz w celu usuniêcia stopionego materia³u. Moc oferowana przez tê technikê umo¿liwia ciêcie stali wysokowêglowej z tak¹ sam¹ ³atwoœci¹ co s³abszej standardowej stali.

Ciêcie strumieniem wody ujarzmia moc wody, jest to bardzo precyzyjna technika, która umo¿liwia ciêcie materia³ów o ró¿nej gruboœci. Za pomoc¹ tej metody mo¿na ci¹æ praktycznie ka¿dy materia³ i jest to jedna z najbardziej popularnych us³ug obróbki metali w Wielkiej Brytanii. Mo¿na j¹ ³atwo dostosowaæ do ka¿dej wielkoœci produkcji, dziêki czemu dobrze sprawdza siê zarówno w przypadku du¿ych zamówieñ, jak i jednorazowych prac, na przyk³ad przy opracowywaniu prototypów. Jeœli firma musi zmieœciæ siê w okreœlonym bud¿ecie, metodê t¹ mo¿na odpowiednio dostosowaæ – tê sam¹ zasadê mo¿na zastosowaæ w przypadku wielu naszych rozwi¹zañ obróbki w celu zapewnienia przystêpnych cenowo rozwi¹zañ.

Do realizacji du¿ych projektów polecamy nasz zaawansowany sprzêt do ciêcia p³yt dostêpny w naszym zak³adzie w Milton Keynes, Buckinghamshire. U¿ywamy maszyn Behinger, które umo¿liwiaj¹ ciêcie metali o gruboœci do 200 mm – dziêki temu nasza us³uga obróbki metalu w Wielkiej Brytanii pozwala obs³ugiwaæ wiele ró¿norodnych projektów technicznych. Aby uzyskaæ wiêcej informacji na temat wszystkich tych rozwi¹zañ dla firm potrzebuj¹cych us³ug ciêcia i formowania metalu, prosimy o bezpoœredni kontakt, z któr¹œ z siedzib firmy NeoNickel, za poœrednictwem witryny internetowej lub poczty e-mail. Pe³ne dane kontaktowe mo¿na znaleŸæ na stronie internetowej https://www.neonickel.com/contact-us/.