Square Grid
Obróbka cieplna

Obróbka cieplna

Specjalistyczne stopy do przetwarzania termicznego

Firma NeoNickel od ponad 30 lat oferuje specjalistyczne stopy do przetwarzania termicznego dla bran¿y przetwórstwa termicznego. Nasz bogaty asortyment obejmuje ró¿norodny zakres stopów odpornych na wysoką temperaturê, które odznaczają siê du¿ą wytrzyma³ością oraz odpornością na utlenianie, w przypadku urządzeñ pracujących w temperaturze 537–1148°C.

 Obróbka cieplna

Nasze stopy do przetwarzania termicznego są u¿ywane do wytwarzania koszy z ramy prêtowej, karbowanych os³on oraz innego osprzêtu u¿ywanego do przenoszenia czêści poddawanych obróbce cieplnej do pieca oraz z pieca. W piecach nasze stopy są wykorzystywane w promiennikach rurowych, wentylatorach, t³umikach, wewnêtrznych pokrywach, pasach itp. RA330® jest roboczym stopem odznaczającym siê dobrą wytrzyma³ością, odpornością na nawêglanie oraz odpornością na zmêczenie cieplne po wielokrotnych cyklach cieplnych. Stop RA330® jest równie¿ odporny na wytwarzanie fazy sigma, dziêki czemu zachowuje swoją plastycznośæ, umo¿liwiając prostowanie i/lub naprawê spawów w celu wyd³u¿enia ¿ywotności po³ączenia. Nasze stopy są powszechnie u¿ywane w ró¿nych zastosowaniach obejmujących obróbkê cieplną, np. wy¿arzanie, obróbkê podciśnieniową, hartowanie neutralne, nawêglanie, topienie soli oraz wiele innych zastosowañ.

Walcownie metali i aluminium

Nasze materia³y są u¿ywane do wytwarzania czêści takich jak promienniki rurowe, wewnêtrzne pokrywy, ko³paki i rynny odwêglania tlenowego argonu (AOD) , rolki piecowe, os³ony termiczne, rekuperatory, palniki i lance wtrysku wêgla. Do zastosowañ tych czêsto wykorzystuje siê stopy 309, 310 lub 601, ale jeśli wymagana jest wysoka wytrzyma³ośæ, stosuje siê stopy 253MA lub 602 CA.

Metale proszkowe

Stopy do przetwarzania termicznego są stosowane przy produkcji proszku ¿elaza oraz gotowych spiekanych czêści. Stopy 253MA i RA330® są wykorzystywane do wytwarzania blaszanych pasów i t³umików do wy¿arzania proszków ¿elaza. Wiêkszośæ spiekanych t³umików z regu³y powstaje ze stopów RA330® lub 601. Stopy RA333, 602 CA i 601 są równie¿ czêsto wykorzystywane do wytwarzania t³umików i ³odzi paleniska w celi zapewnienia ograniczenia proszków molibdenu i wolframu.

Elektrownie

Elektrownie wêglowe wymagają stosowania stopów odznaczających siê wysoką wytrzyma³ością oraz odpornością na utlenianie w wy¿szych temperaturach, jak równie¿ stopów odpornych na gorącą korozjê w postaci siarczkowania i ścierania. W wiêkszości zastosowañ stosowane są ni¿sze stopy niklu, poniewa¿ lepiej tolerują one siarkê ni¿ stopy bazujące na niklu. Stopy takie jak 309, 310, oraz 253MA są powszechnie u¿ywane do wytwarzania elementów takich jak dysze wêglowe, palniki, os³ony rurowe, wsporniki rurowe, cyklonowe rury zanurzeniowe oraz dmuchawy sadzy.

Zastosowania w przemyśle chemicznym i rafineryjnym

Rafinerie wykorzystują stopy do przetwarzania termicznego w procesie podgrzewania ropy naftowej przed destylacją. Materia³y takie jak stop nierdzewny 310 są powszechnie wykorzystywane w piecach do palników, natomiast stopy 310, 253MA i RA330®, w formie ciê¿kich p³yt, są u¿ywane do wsporników rurowych oraz wieszaków. Stopy do przetwarzania termicznego są równie¿ wykorzystywane do wytwarzania koñcówek pochodni, które utleniają i niszczą gazy odlotowe w rafinerii.

Stopy takie jak 800H/HT® są wykorzystywane w piecach reformowania metanu do wytwarzania rur, przewodów elastycznych, komór wylotowych, kana³ów obejściowych itp. Tam gdzie temperatury i warunki nawêglania stwarzają problem związany z pyleniem metalu, powszechnie stosuje siê stopy takie jak 602 CA i RA333. Przy produkcji kwasu azotowego stopy do przetwarzania termicznego są u¿ywane do wytwarzania koszy i kratownic wspornikowych katalizatora.

Skontaktuj siê z nami, aby uzyskaæ wiêcej informacji na temat naszych stopów do przetwarzania termicznego.