Square Grid
Energetyka

Energetyka

Europejski dostawca specjalistycznych stopów dla przemys³u energetycznego

Nasz kompleksowy asortyment obejmuje ró¿norodne stopy odporne na dzia³anie wysokiej temperatury i korozji, jak równie¿ stale nierdzewne, w tym stopy ZERON® 100 i 253MA, które dobrze sprawdzają siê w trudnych warunkach panujących w elektrowniach.

Stopy do stosowania w przemyśle energetycznym idealne do wymagających środowisk

Firma NeoNickel inwestuje w przysz³ośæ energetyki, dostarczając stopy do zastosowañ w przemyśle energetycznym, którym mo¿na zaufaæ. Oferujemy równie¿ niezbêdną wiedzê techniczną oraz wyjątkową obs³ugê, na którą zas³ugujesz. Nasze stopy dla przemys³u energetycznego są wykorzystywane w wielu ró¿nych zastosowaniach energetycznych w elektrowniach wêglowych, jądrowych oraz w odnawialnych Ÿród³ach energii. W związku z wymagającymi środowiskami niezbêdnymi dla poszczególnych zastosowañ, wybrany materia³ powinien odznaczaæ siê najwy¿szą jakością i spe³niaæ Twoje oczekiwania.

Kot³y

Materia³y stosowane w kot³ach energetycznych są wybierane na podstawie ich wytrzyma³ości na pe³zanie oraz odporności na gorącą korozjê w środowiskach charakteryzujących siê wysoką temperaturą. W zale¿ności od obecności chloru, siarki lub wytopionych soli wykorzystywane są stopy 253MA, 309, 310, RA330®, oraz 601. Stopy 253MA i 309 są powszechnie wykorzystywane w dyszach wêglowych, jak równie¿ do wytwarzania innych wewnêtrznych czêści kot³ów, takich jak wsporniki rurowe, os³ony rurowe oraz sondy temperatury. Stop 253MA jest wykorzystywany w wielu kot³ach energetycznych CFB dla cyklonów, poniewa¿, powy¿ej temperatury 871°C, odznacza siê dwukrotnie wy¿szą wytrzyma³ością na pe³zanie ni¿ stal nierdzewna klasy 309 i 310 oraz odpornością na utlenianie do 1093°C. Stop RA330® jest wykorzystywany w zdmuchiwaczach sadzy w kot³ach energetycznych, poniewa¿ odznacza siê odpornością na utlenianie do 1149°C oraz doskona³ą odpornością na zmêczenie cieplne w aplikacjach cyklicznych.

Kontrola zanieczyszczeñ

Wiele naszych stopów jest wykorzystywanych w systemach kontroli zanieczyszczeñ, takich jak jednostki do odsiarczania spalin (FGD), mokre filtry elektrostatyczne (WESP) oraz niektóre poch³aniacze wêglowe. W związku z warunkami korozyjnymi spowodowanymi wysokimi stê¿eniami wodnego chlorku, kwasowymi poziomami pH oraz wysokimi temperaturami, stopy z dodatkiem molibdenu są stosowane w celu zabezpieczenia przed w¿erami korozyjnymi oraz korozją szczelinową. Stopy AL-6XN®, ZERON® 100 oraz 2205 są wykorzystywane w wielu aplikacjach FGD i WESP, takich jak naczynia poch³aniacza, tapetowanie ścian, kana³y, ³opatki obrotowe, pompy, stacje lutownicze, wirniki oraz t³umiki. Stop AL-6XN® jest dostêpny na rynku od ponad 20 lat w wielu systemach FGD i dotychczas nie zg³aszano ¿adnych problemów. Stopy duplex klasy 2205 i ZERON® 100 stają siê coraz bardziej popularnym materia³em za sprawą ich wysokiej wytrzyma³ości i wzglêdnie ni¿szej ceny w porównaniu z wy¿szymi klasami stopów niklu. Stop duplex 2205 jest równie¿ wykorzystywany w naczyniach poch³aniacza wêglowego w pilotowym zak³adzie.

Elektrownie jądrowe

Na świecie toczy siê coraz wiêcej dyskusji na temat przysz³ości czystej energii, w tym kontekście coraz czêściej mówi siê o elektrowniach jądrowych. Stop AL-6XN® jest wykorzystywany w wielu instalacjach ch³odzenia wodnego, w których stosowana jest woda morska jako woda robocza lub tam gdzie korozja MIC stanowi istotny problem. W takich systemach zastosowanie ma równie¿ stop ZERON® 100. Stopy 304L i 316L są powszechnie u¿ywane w zbiornikach na odpady i komorach rêkawicowych, jak równie¿ w wymiennikach cieplnych oraz w innych urządzeniach transportowych.

Skontaktuj siê dzisiaj z nami, aby uzyskaæ wiêcej informacji na temat stopów do stosowania w przemyśle energetycznym. Czekamy na Twój kontakt!