Square Grid
Przemysł ropy naftowej i gazu

Przemysł ropy naftowej i gazu

NeoNickel – certyfikowany dostawca stopów dla bran¿y naftowej i gazowej od przesz³o 30 lat

Firma NeoNickel jest europejskim dostawcą specjalistycznych stopów dla bran¿y naftowej i gazowej. Nasz kompleksowy asortyment obejmuje zró¿nicowaną gamê stopów niklu, stopów kobaltu, tytanu oraz stali nierdzewnych.

Nasze podejście

Oferujemy szeroki asortyment stali nierdzewnej, stopów niklu oraz klas tytanu w ró¿nych kszta³tach i formach. Podejście firmy NeoNickel wyznacza standard w bran¿y, oferując niezawodną obs³ugê, najlepsze stopy do zastosowañ w bran¿y naftowej i gazowej, jak równie¿ bezkonkurencyjne fachowe doradztwo. Oferujemy równie¿ dog³êbną wiedzê na temat specyfikacji materia³u, wsparcie zarządzaniem ³añcuchem dostaw oraz fachową wiedzą w zakresie metalurgii. Firma NeoNickel realizuje Twoje projekty od projektu po gotowe rozwiązanie.

ZERON® 100 (UNS 32760 F55)

NeoNickel dostarcza stop ZERON® 100 do zastosowañ w najbardziej agresywnych środowiskach podziemnych, nadwodnych oraz podwodnych. Stop ZERON® 100 zosta³ specjalnie opracowany, aby wytrzymywa³ ekstremalne temperatury, ciśnienia oraz eksploatacjê w kwaśnym środowisku, charakterystycznym dla obszaru Morza Pó³nocnego. Dziêki aprobacie NORSOK stop ZERON® 100 jest z powodzeniem stosowany w pompach, oprzyrządowaniu oraz w instalacjach rurowych.  Stop ZERON® 100 jest wykorzystywany w ca³ych instalacjach rurowych, przewodach, oprzyrządowaniu, jak równie¿ w platformach nadwodnych koncernów B.P., Shell, Marathon Oil oraz Exxon Mobil.

Zastosowania nadwodne

Morskie platformy wiertnicze muszą zapewniæ integralnośæ konstrukcyjną oraz ograniczyæ korozjê w wielu ró¿norodnych zastosowaniach morskich. Stale nierdzewne duplex, stopy niklu oraz stal austenityczna super są wykorzystywane zamiast bardziej komercyjnych klas stali austenitycznej, które są bardziej podatne na ogólne wystêpowanie w¿erów korozyjnych, pêkanie pod wp³ywem naprê¿enia oraz odznaczają siê ograniczoną wytrzyma³ością. Koñcówki pochodni oraz inne elementy stosowane w wysokich temperaturach są wykonane ze stopów takich jak Alloy 800H/HT, RA330®, 253MA oraz ze stali nierdzewnej 310. Stopy Alloy 800 H/HT, RA330® oraz 253MA zapewniają odpornośæ na utlenianie do temperatury 1093°C.

Zastosowania podmorskie

Stopy ZERON® 100 super duplex, Alloy 718, Alloy 625 oraz AL-6XN są stosowane na morskich platformach wiertniczych, w zbiornikach ciśnieniowych oraz w cyklonach. Stop ZERON® 100 wykorzystywany jest na przyk³ad w morskich systemach przeciwpo¿arowych koncernów Marathon Oil, Mobil, B.P., Shell oraz przez wiele innych firm.

Zastosowania wiertnicze

Firma NeoNickel dysponuje stopem Alloy 718, który dostêpny jest w wersji zgodnej ze specyfikacją 718 API i alternatywnie, przy ograniczonej obróbce cieplnej i chemicznej, z podwy¿szoną wytrzyma³ością 150 KSI 0,2% PS.