Square Grid
Motorsport

Motorsport

Specjalistyczne stopy motosportowe dla przemys³u motoryzacyjnego

Firma NeoNickel jest europejskim dostawcą specjalistycznych stopów motosportowych dla przemys³u motoryzacyjnego. Nasz kompleksowy asortyment obejmuje zró¿nicowaną gamê stopów niklu, stopów kobaltu, tytanu oraz stali nierdzewnych.

Rozumiemy Rozumiemy potrzeby bran¿y sportów samochodowych

Rozumiemy potrzeby bran¿y sportów samochodowych

Jako wiodący dostawca rozwiązañ dla rynku sportów samochodowych rozumiemy specyficzne wyzwania i potrzeby tej wysokooktanowej bran¿y. Sektor sportów samochodowych nieustannie rozwija siê, nieustannie rosną z³o¿one wymagania natomiast postêp technologiczny sprawia, ¿e wa¿niejsze ni¿ kiedykolwiek wcześniej stają siê wysokiej jakości stopy motosportowe. Istotnym czynnikiem jest równie¿ zapotrzebowanie na szybką realizacjê zamówieñ. Wykorzystując najnowsze osiągniêcia w zakresie rozwoju metalurgii, wiodące w bran¿y oprogramowanie oraz wyspecjalizowanych i doświadczonych pracowników, nieustannie wystawiamy na próbê nasze mo¿liwości. W skuteczny i niezawodny sposób dostarczamy stopy motosportowe na jeden z najbardziej renomowanych na świecie rynków.

Globalne podejście

Na potrzeby bran¿y sportów samochodowych mo¿emy dostarczyæ szeroką gamê stali nierdzewnej, stopów niklu i klas tytanu, w wielu ró¿nych kszta³tach i formach. Nasze globalne podejście wyznacza standard bran¿owy poprzez oferowanie niezawodnej obs³ugi, doskona³ych materia³ów oraz bezkonkurencyjnego doświadczenia. W razie potrzeby mo¿emy równie¿ zapewniæ dog³êbną wiedzê na temat specyfikacji materia³u, wsparcie zarządzania ³añcuchem dostaw oraz fachową wiedzą w zakresie metalurgii. Firma NeoNickel realizuje Twoje projekty od projektu po gotowe rozwiązanie.

Us³uga o wartości dodanej

Oferujemy wiele lat doświadczenia i kompetencji dostarczaniu specjalistycznych stopów motosportowych. Nasz kompetentny zespó³ sprzeda¿y z dumą zapewni Ci bezkonkurencyjną obs³ugê. Nasze ogólnoświatowe us³ugi ciêcia obejmują: ciêcie strumieniem wodnym, laserowe, plazmowe HD, ciêcie pi³ą i no¿ycami. Nasi lokalni specjaliści w dziedzinie metalurgii mogą pomóc w kwestii materia³ów, zastosowañ i wytwarzania elementów.

Skontaktuj siê z nami dziś, aby uzyskaæ wiêcej informacji na temat naszych stopów motosportowych. Nasz zespó³ z przyjemnością Ci pomo¿e!