Square Grid
Przemysł lotniczy

Przemysł lotniczy

Specjalistyczne stopy lotnicze dla lotnictwa komercyjnego, obronnego oraz astronautyki.

Firma NeoNickel jest europejskim dostawcą specjalistycznych stopów lotniczych dla lotnictwa komercyjnego, obronnego oraz astronautycznego. Nasz kompleksowy asortyment obejmuje zró¿nicowaną gamê stopów niklu, stopów kobaltu, tytanu oraz stali nierdzewnych.

Bogaty europejski asortyment Bogaty europejski asortyment

Europejski asortyment

Firma NeoNickel uzyska³a wiele zatwierdzeñ jakościowych od wybitnych koncernów lotniczych, i w związku z tym zdajemy sobie sprawê, jak istotna jest precyzja w przypadku stopów lotniczych. Nasza sieæ partnerów wspó³pracuje aby dostarczyæ materia³ o jakości jakiej potrzebujesz oraz poziom obs³ugi, na który zas³ugujesz. Oferujemy pe³ny zakres stopów w formie p³yt, arkuszy, prêtów, rur, odkuwek, osprzêtu, ko³nierzy oraz materia³ów eksploatacyjnych do spawania.

Firma NeoNickel od ponad trzydziestu lat jest preferowanym dostawcą materia³ów w formie arkuszy, p³yt, prêtów i materia³ów spawalniczych dla wiodących firm.

Aprobaty jakości

akredytacje

NeoNickel jest zarejestrowaną firmą ISO 9001:2000/AS9100 REV C. Jesteśmy preferowanym dostawcą firm, które na ca³ym świecie cieszą siê uznaniem w zakresie wyjątkowych standardów jakości.

Us³ugi o wartości dodanej

Firma NeoNickel oferuje wiele lat doświadczenia i kompetencji w zakresie dostarczania specjalistycznych stopów lotniczych. Nasz kompetentny zespó³ sprzeda¿y z dumą zapewni Ci bezkonkurencyjną obs³ugê. Nasze ogólnoświatowe us³ugi ciêcia obejmują: ciêcie strumieniem wodnym, laserowe, plazmowe HD, ciêcie pi³ą, no¿ycami, zastosowanie prostowarek zwojów, prostownic oraz wa³ków. Specjaliści w dziedzinie metalurgii są dostêpni w przypadku pytañ dotyczących materia³ów i wytwarzania. Firma NeoNickel przygotowa³a imponujące zestawienie danych technicznych oraz wiele innych materia³ów.

Specjalne aprobaty w zakresie przetwarzania.

  • Laser GE – EE02
  • Laser Nadcap – AC7116/4 wer. A
  • Laser Rolls-Royce – RPS -657
  • Laser Pratt & Whitney – PWA 119-1

Specjalizujemy siê w stopach niklu do zastosowañ lotniczych. Skontaktuj siê z nami dziś, aby uzyskaæ wiêcej informacji na temat naszych stopów lotniczych – z przyjemnością zrealizujemy Twoje potrzeby.