Stopy wysokotemperaturowe

Wiele wiod¹cych sektorów przemys³u, jak np. przemys³ zbrojeniowy, medyczny, elektroniki precyzyjnej oraz inne najwa¿niejsze sektory gospodarki nieustannie potrzebuj¹ stopów odpornych na dzia³anie wysokich temperatur.

Ten typ stopu ma bardzo wa¿na cechê: zachowuje swoje parametry w temperaturze oko³o 500°C, a nawet wy¿szej. Stopy wysokotemperaturowe, które z regu³y sk³adaj¹ siê z metalu i innego pierwiastka, odznaczaj¹ siê niesamowit¹ trwa³oœci¹ oraz niezawodnoœci¹ w bardzo trudnych warunkach pracy. Stopy wysokotemperaturowe mog¹ byæ stosowane w ka¿dym sektorze wymagaj¹cym materia³ów odznaczaj¹cych siê wysok¹ trwa³oœci¹ i wytrzyma³oœci¹.

Stopy, które zachowuj¹ swoje w³aœciwoœci w bardzo wysokich temperaturach, musz¹ wytrzymywaæ temperaturê, nie tylko oko³o 500°C ale nawet 1000°C. Na przyk³ad stopy tytanu, które s¹ powszechnie uwa¿ane za bardzo trwa³e i wydajne, nie nadaj¹ siê do zastosowañ w temperaturach przekraczaj¹cych 450°C. To ograniczenie sprawia, ¿e stopy tytanu nie nadaj¹ siê do zastosowania w napêdach odrzutowych i rakietowych. Inne metale oferuj¹ lepsze rezultaty w stopach wysokotemperaturowych. ¯elazo, nikiel i kobalt s¹ podstawowymi metalami stopów przeznaczonych do zastosowañ wysokotemperaturowych. Oprócz tych metali, stopy zawieraj¹ równie¿ inne pierwiastki, w tym aluminium, cyrkon, mangan lub wêgiel. Inne metale, które odznaczaj¹ siê doskona³ymi parametrami w wysokich temperaturach, to ren i niob.

Trudno nie doceniaæ znaczenia stopów wysokotemperaturowych, szczególnie w przypadku stopów wykorzystywanych w samolotach. Jeœli zastosowanie obejmuj¹ce stop jest bezpoœrednio powi¹zane z bezpieczeñstwem i ¿yciem ludzi oraz ochron¹ mienia, wtedy taki stop musi spe³niaæ najwy¿sze wymagania. Stopy wysokotemperaturowe, bez wyj¹tku, musz¹ byæ wykonane z najlepszych dostêpnych materia³ów i musz¹ byæ tworzone z wykorzystaniem najnowszych technik produkcyjnych. Produkcja stopów wysokotemperaturowych jest skomplikowanym procesem, który wymaga zastosowania zaawansowanych technologii, takich jak obróbka ultradŸwiêkowa oraz elektrochemiczna. Wytwarzanie stopów wysokotemperaturowych jest równie¿ drogie, poniewa¿ zarówno materia³y jak i proces produkcji s¹ kosztowne.

Spoœród wielu typów stopów dostêpnych na rynku niektóre s¹ niezwykle popularne, np.Inconel 601, Hastelloy X i IN-100. Wszystkie one bazuj¹ na niklu.

Firma NeoNickel jest g³ównym europejskim dostawc¹ stopów wysokotemperaturowych oraz stopów niklu. Dziêki wieloletniemu doœwiadczeniu w zakresie dostarczania wysokiej jakoœci stopów na potrzeby sektora lotniczego, zbrojeniowego oraz medycznego, firma NeoNickel zarz¹dza imponuj¹cym asortymentem ró¿nych typów stopów, od stopów niklu a¿ do stali nierdzewnej. Firma NeoNickel oferuje znacznie wiêcej ni¿ gotowy produkt – oferujemy wsparcie klienta oraz fachowe doradztwo. Dopasowanie zastosowania i œrodowiska pracy do odpowiedniego stopu nie jest prostym zadaniem. Ka¿de zastosowanie wymaga okreœlonego stopu w celu zapewniania maksymalnej wydajnoœci oraz zagwarantowania bezpiecznej eksploatacji.

Firma NeoNickel szczyci siê ponad 30-letnim doœwiadczeniem w zakresie opracowywania i sprzeda¿y stopów. NeoNickel dostarcza stopy najwiêkszym firmom w bran¿y, wyznaczaj¹c normy jakoœci i obs³ugi dla ca³ego sektora. Stopy wytwarzane przez firmê NeoNickel s¹ stosowane w wielu kluczowych zastosowaniach wysokotemperaturowych na ca³ym œwiecie, pocz¹wszy od zak³adów chemicznych, a skoñczywszy na samolotach. Niezale¿nie od skali zamówienia firma NeoNickel zawsze dostarczy odpowiednie rozwi¹zanie.