(English) Duplex Stainless Steel Suppliers

Nag³ówekNajwa¿niejsze punkty do uwzglêdnienia przy wyborze stali nierdzewnej dupleksowej

W zwi¹zku z postêpem w zakresie kontrolowania zawartoœci azotu w technikach wytapiania stali, który mia³ miejsce w ci¹gu trzech ostatnich dekad, stal nierdzewna dupleksowa zdecydowanie zyska³a na popularnoœci. Oto cztery g³ówne korzyœci, które mo¿esz uzyskaæ, u¿ywaj¹c tych stopów:

  • Wytrzyma³oœæ – najwy¿sza wytrzyma³oœæ (dwukrotnie wy¿sza wytrzyma³oœæ projektowa od stali austenitycznej lub ferrytycznej) przek³ada siê na cenne ograniczenie wagi.
  • Odpornoœæ na korozjê – oferuje wysok¹ odpornoœæ na potrzeby okreœlonych zastosowañ i jest szczególnie odporna na w¿ery, szczeliny oraz pêkanie korozyjne naprê¿eniowe. Stopy te sprawdzaj¹ siê w instalacjach gor¹cej wody, zbiornikach warzelniczych, basenach oraz w zak³adach produkcyjnych.
  • Ci¹gliwoœæ – do 50–80°C poni¿ej zera (lecz nie w œciœle kriogenicznych zastosowaniach) zachowuj¹ siê znacznie lepiej ni¿ stopy ferrytyczne.
  • Spawalnoœæ – w porównaniu ze standardowymi stopami austenitycznymi zapewniaj¹ one znacznie lepsz¹ spawalnoœæ przy wiêkszych przekrojach.

Przy wyborze stopu warto rozwa¿yæ jeszcze inne aspekty. S¹ one trudniejsze w formowaniu i obróbce ni¿ stopy austenityczne. Zatem stal nierdzewna dupleksowa nie powinna byæ stosowana w przypadku zastosowañ wymagaj¹cych wysokiego poziomu formowania. Ponadto mog¹ byæ one stosowane maksymalnie w temperaturze 300°C. W przypadku pytañ prosimy o kontakt, abyœmy mogli starannie oceniæ Wasze konretne potrzeby.

Wytrzyma³oœæ – Odpornoœæ na korozjê Ci¹gliwoœæ – Spawalnoœæ

Wytrzyma³oœæ – Odpornoœæ na korozjê
Ci¹gliwoœæ – Spawalnoœæ

Ogólne informacje o stalach nierdzewnych dupleksowych

Ich zwiêkszona wytrzyma³oœæ oraz wy¿sza odpornoœæ na korozjê wynikaj¹ z mieszanej mikrostruktury stali austenitycznej i ferrytycznej – z regu³y w stosunku 50/50, lecz czasami równie¿ 60/40. Z regu³y charakteryzuj¹ siê one wy¿sz¹ zawartoœci¹ chromu i molibdenu oraz ni¿sz¹ zawartoœci¹ niklu ni¿ stal nierdzewna austenityczna.

Dostawcy stali nierdzewnej dupleksowej – dobre wiadomoœci na temat kosztów

W zwi¹zku z tym, ¿e w³aœciwoœci stali nierdzewnej dupleksowej s¹ uzyskiwane przy ni¿szej zawartoœci stopu ni¿ w przypadku innych gatunków, ich wykorzystanie w wielu ró¿nych zastosowaniach staje siê bardziej ekonomiczne. Okreœlone produkty mo¿na wykorzystywaæ odpowiednio do ich zawartoœci stopu oraz odpornoœci na korozjê.

Dwie doskona³e opcje od firmy NeoNickel

2205 Duplex – ten produkt, który sk³ada siê w oko³o 40–50% z ¿elaza w stanie wy¿arzonym, jest postrzegany jako praktyczne rozwi¹zanie problemów zwi¹zanych z pêkaniem korozyjnym naprê¿eniowym pod wp³ywem chlorku, które czêsto wystêpuj¹ w przypadku innych gatunków stali nierdzewnej. Kliknij tutaj, aby uzyskaæ wiêcej informacji.

ZERON® 100 – ten stop zosta³ opracowany w celu zapewnienia materia³u odpornego na korozjê do produkcji elementów pomp stosowanych w surowych warunkach Morza Pó³nocnego. Stop ten sprawdza siê doskonale i obecnie jest wykorzystywany w wielu bran¿ach oraz w ró¿nych formach. Kliknij tutaj, aby uzyskaæ wiêcej informacji.

Skontaktuj siê teraz

Zawsze staramy siê dopilnowaæ, aby Klient dysponowa³ najlepszym produktem do okreœlonego zastosowania. Zatem, niezale¿nie od Waszych potrzeb prosimy o kontakt telefoniczny lub poczt¹ e-mail – z przyjemnoœci¹ omówimy wszelkie szczegó³y.