(English) Duplex Alloys

Nag³ówekStopy dupleksowe s¹ coraz popularniejszym produktem. Mimo to, ¿e pierwszy odlew wykonano w 1930 roku, dopiero postêp w dziedzinie technik metalurgicznych zapocz¹tkowany w latach 80. ubieg³ego wieku pozwoli³ na znaczne spopularyzowanie jego wykorzystania. Jest to szczególnie widoczne w zakresie kontrolowania zawartoœci azotu.

G³ówne zalety stali nierdzewnej dupleksowej

  • Dwukrotnie wiêksza wytrzyma³oœæ projektowa w porównaniu do stali nierdzewnej austenitycznej i ferrytycznej
  • Szeroki zakres odpornoœci na korozjê, szczególnie na pêkanie korozyjne naprê¿eniowe
  • Dobra ci¹gliwoœæ do temperatury minus 80°C
  • Dok³adne spawanie przy grubszych przekrojach
  • Ni¿sze ceny i lepsza stabilnoœæ ceny

Istotne informacje dotycz¹ce wyboru stopu

Aby zawsze móc wybraæ najlepszy stop do okreœlonego zastosowania, nale¿y mieæ œwiadomoœæ, ¿e stale nierdzewne dupleksowe nie nadaj¹ siê do zastosowañ œciœle kriogenicznych, mo¿na je stosowaæ w temperaturze maks. 300°C i s¹ trudniejsze w formowaniu i obróbce od stali austenitycznej.

Informacje na temat naszego stopu 2205 DUPLEX

Stop ten jest najczêœciej wykorzystywanym gatunkiem stali nierdzewnej ferrytycznej lub austenitycznej. Jest on zarówno ekstremalnie wytrzyma³y, jak równie¿ bardzo odporny na pêkanie naprê¿eniowe, w¿ery oraz szczeliny korozyjne w obecnoœci chlorków. Stop ten jest równie¿ odporny na korozjê naprê¿eniow¹ w obecnoœci siarczków. Mo¿e wystêpowaæ pod nazw¹ stal nierdzewna 2205 lub Duplex 2205 i jest to jeden z najczêstszych na rynku gatunków stali nierdzewnej. Jest to wynikiem jego przydatnoœci do szerokiego zakresu zastosowañ.

Jest to oko³o 40–50% ferrytu w stanie wy¿arzonym, jak siê uwa¿a rewelacyjne w³aœciwoœci stopu wynikaj¹ z wysokiej zawartoœci chromu, azotu i molibdenu. Kliknij tutaj, aby uzyskaæ wiêcej informacji na temat stopu 2205 DUPLEX.

Informacje o naszym stopie ZERON® 100

Jest to bardzo wydajny i niezwykle popularny stop dupleksowy, który doskonale sobie radzi w najbardziej surowych i agresywnych œrodowiskach. Doskonale sprawdza siê w ró¿norodnych zastosowaniach. Zawdziêcza to wysokiej odpornoœci na pêkanie korozyjne naprê¿eniowe oraz odpornoœci na korozjê w ciep³ych warunkach wody morskiej oraz doskona³ej odpornoœci na w¿ery korozyjne.

Szczególnie godn¹ uwagi cech¹ jest wytrzyma³oœæ udarowa, bez rzeczywistego przejœcia kruchoœci. Wyró¿nia go to spoœród innych produktów. Stop ten stosuje siê do wielu zastosowañ, m.in. w wymiennikach ciep³a, generatorach mocy, zbiornikach ciœnieniowych oraz w bran¿y celulozowej.

Kontakt z NeoNickel

W przypadku pytañ dotycz¹cych wykorzystania stopów Duplex lub zapytañ handlowych prosimy o wype³nienie formularza Z³ó¿ zapytanie zamieszczonego na tej stronie. Mo¿na równie¿ skontaktowaæ siê telefonicznie z jednym z naszych lokalnych oddzia³ów w Wielkiej Brytanii lub Europie w celu omówienia okreœlonych potrzeb – szczegó³owe informacje mo¿na znaleŸæ na naszej stronie kontaktowej.

Stopka