Stopy odporne na korozję

Stopy odporne na korozjê

Stopy odporne na korozjê (znane równie¿ jako CRA, corrosion resistant alloys) zapewniaj¹ d³ugotrwa³¹ odpornoœæ na korozjê ró¿nych elementów maj¹cych stycznoœæ ze œrodowiskami zwi¹zanymi z produkcj¹ ropy naftowej oraz gazu. S¹ to np. podziemne przewody rurowe i elementy krytyczne dla bezpieczeñstwa, rury, wymienniki ciep³a, zbiorniki, zawory, elementy i zawory g³owic wiertniczych oraz wiele innych przyrz¹dów.

Mo¿na wybieraæ spoœród wielu ró¿nych stopów odpornych na korozjê, które z regu³y kategoryzuje siê wg poziomu odpornoœci w okreœlonym œrodowisku.

Oto niektóre parametry œrodowiskowe, które maj¹ wp³yw na korozjê w przypadku stopów odpornych na korozjê:

  • Temperatura
  • Ciœnienie cz¹stkowe CO2
  • Obecnoœæ siarki
  • Odczyn pH œrodowiska
  • Stê¿enie jonów chlorkowych
  • Ciœnienie cz¹stkowe H2S

Powy¿sze parametry mog¹ mieæ wp³yw na:

  • Stabilnoœæ warstwy pasywnej (zapocz¹tkowanie korozji ogólnej lub w¿erów)
  • £atwoœæ repasywacji zapocz¹tkowanych w¿erów
  • Tempo rozpuszczania metalu z w¿erów
  • Ryzyko pêkania korozyjnego naprê¿eniowego (SCC), zapocz¹tkowanie i rozprzestrzenianie siê

Metody wyboru stopów odpornych na korozjê

Metody wyboru stopów odpornych na korozjê na potrzeby wytwarzania i przesy³u oleju i gazu korozyjnego mog¹ byæ skomplikowanym oraz problematycznym zadaniem, a w razie nieprawid³owego zastosowania mog¹ doprowadziæ do b³êdów w stosowaniu i zawodnego funkcjonowania stopu w okreœlonym œrodowisku roboczym.

Firmy oraz osoby wybieraj¹ stopy odporne na korozjê korzystaj¹ z wielu ró¿nych sposobów, uwzglêdniaj¹c przewidywane warunki przewodów przesy³owych oraz odwiertów. W razie posiadania dostêpu do du¿ych obiektów badawczych, standardowa procedura obejmuje opracowanie i wykorzystanie programu testowego w celu przeprowadzenia symulacji warunków panuj¹cych w okreœlonym œrodowisku (np. przewody przesy³owe a odwiert wg³êbny). Na podstawie rezultatów typowana jest grupa stopów bêd¹cych potencjalnymi alternatywami. Zamiast testowaæ wszystkie te stopy za jednym razem, ³atwiej, szybciej i taniej jest przetestowaæ w tym samym czasie jedynie kilku najbardziej prawdopodobnych opcji.

Czas realizacji tej metody wyboru i uzyskania satysfakcjonuj¹cych rezultatów mo¿e wynosiæ od roku do trzech lat i wi¹zaæ siê ze znacznymi kosztami. Innym sposobem wyboru stopu odpornego na korozjê jest przeanalizowanie danych korozji dla oczekiwanych warunków roboczych, co w ³atwy sposób umo¿liwi wyeliminowanie nienadaj¹cych siê stopów. Nastêpnie mo¿na przeprowadziæ testy w celu dalszego zawê¿enia opcji wyboru.

Oto kilka przyk³adów stopów odpornych na korozjê oraz warunki, w których najlepiej siê sprawdzaj¹:

316L (stal nierdzewna austenityczna)

Stop Alloy 316L jest powszechnie stosowany do pow³ok zbiorników, przewodów powierzchniowych oraz rur platerowanych. Jako ¿e s¹ to jego g³ówne zastosowania, nale¿y zwróciæ szczególn¹ uwagê, aby instalacja by³a ca³kowicie odpowietrzona. W stopie 316L w obecnoœci tlenu bêd¹ pojawiaæ siê w¿ery, nawet w przypadku stycznoœci z zimn¹ wod¹ morsk¹.

Alloy 22

Stop Alloy 22 odznacza siê wyj¹tkow¹ odpornoœci¹ na korozjê w wielu ró¿nych œrodowiskach korozyjnych. Charakteryzuje siê doskona³¹ odpornoœci¹ na mokry chlor oraz mieszanki zawieraj¹ce kwas azotowy lub kwasy utleniaj¹ce z jonami chloru. Mo¿na równie¿ oczekiwaæ odpornoœci na kwasy redukuj¹ce, takie jak kwas siarkowy i solny. Inne korozyjne substancje chemiczne, na które ten stop jest odporny, to utleniaj¹ce chlorki kwasowe, mokry chlor, kwas mrówkowy i octowy, chlorki ¿elaza i miedzi, woda morska, solanka oraz wiele zmieszanych lub zanieczyszczonych roztworów chemicznych, zarówno organicznych jak i nieorganicznych.

ZERON® 100

ZERON® 100 wykazuje doskona³¹ odpornoœæ na korozjê szczelinow¹ i w¿ery w ciep³ej wodzie morskiej i odznacza siê rewelacyjn¹ odpornoœci¹ na pêkanie korozyjne naprê¿eniowe.

Firma NeoNickel dostarcza metale i stopy odporne na korozjê na terenie ca³ej Europy. Skontaktuj siê z nami dziœ, aby uzyskaæ wiêcej informacji!