Kup stop ZERON® 100 firmy NeoNickel

Kup stop ZERON® 100 firmy NeoNickelOd 30 lat firma NeoNickel anga¿uje siê w produkcjê i dostarczanie elementów ze stopów niklu i tytanu. S¹ to precyzyjne produkty in¿ynieryjne odznaczaj¹ce siê najwy¿sz¹ jakoœci¹, przeznaczone dla klientów z sektora automatyzacji, lotnictwa oraz innych bran¿y przemys³owych.

Zaopatrujemy firmy z ca³ego œwiata, a nasze fabryki nale¿¹ do najnowoczeœniejszych na œwiecie. Nasz asortyment produktów jest zawsze odpowiednio przygotowany na potrzeby sytuacji, dziêki czemu mo¿emy w krótkim czasie zrealizowaæ praktycznie ka¿de zamówienie. Wielu naszych klientów wybiera stop ZERON® 100, a nasz fachowy zespó³ handlowców mo¿e doradziæ klientowi w zakresie doboru najlepszego mo¿liwego materia³u do okreœlonego celu.

ZERON® 100 jest rodzajem stali nierdzewnej superdupleksowej, która stanowi ekonomiczne rozwi¹zanie w przypadku produktów wytwarzanych na potrzeby trudnych œrodowisk. Stop ten jest bardzo odporny na pêkanie korozyjne naprê¿eniowe, jak równie¿ na korozjê w œrodowisku ciep³ej wody morskiej. Rewelacyjna odpornoœæ na powstawanie w¿erów korozyjnych sprawia, ¿e metal ten jest niezwykle wszechstronny i doskonale sprawdza siê w sytuacjach, gdzie wiele innych produktów metalowych mo¿e rdzewieæ i pêkaæ. Jego ogólna wytrzyma³oœæ czyni z niego idealny wybór dla klientów z wielu ró¿norodnych bran¿y.

Pierwotnie ten stop metalu zosta³ opracowany na potrzeby platform wiertniczych stosowanych na Morzu Pó³nocnym.

Pierwotnie ten stop metalu zosta³ opracowany na potrzeby platform wiertniczych stosowanych na Morzu Pó³nocnym.

Podczas gdy inne stopy s¹ podatne na uszkodzenie na skutek uderzenia, klienci, którzy kupuj¹ ZERON® 100, obserwuj¹ jedynie stopniowe ograniczenie jego energii udarowej, przy obni¿eniu temperatury – nie ma rzeczywistego przejœcia kruchoœci, które prowadzi do nieuchronnego pêkania wystêpuj¹cego w przypadku innych materia³ów. Pierwotnie ten stop metalu zosta³ opracowany na potrzeby platform wiertniczych stosowanych na Morzu Pó³nocnym. Œrodowisko to jest jednym z najbardziej wymagaj¹cych i surowych miejsc zastosowania, jakie mo¿na sobie wyobraziæ. Szybka korozja zauwa¿alna w przypadku innych stopów doprowadzi³a do powstania stopu ZERON® 100 i ma on równie¿ zastosowanie w wielu innych sektorach przemys³u.

W przypadku zakupu produktów Zeron 100 firmy NeoNickel klienci maj¹ zapewnione doskona³e standardy produkcyjne oraz mog¹ liczyæ na pe³ne zrozumienie ich wymagañ. Nasze zak³ady produkcyjne pozwalaj¹ nam zaoferowaæ znacznie wiêcej ni¿ sam¹ produkcjê, jesteœmy nawet w stanie przej¹æ pe³n¹ obs³ugê ³añcucha dostaw firmy.

Jeœli firma chce by czêœci by³y produkowane w systemie „just in time”, mo¿emy równie¿ zaj¹æ siê tymi wymaganiami w zakresie takich z³o¿onych wymogów dostaw. Skontaktuj siê z naszym doœwiadczonym zespo³em handlowym, aby zakupiæ stop ZERON® 100 firmy NeoNickel.