Kup stop RA330

Nag³ówekFirma NeoNickel jest œwiatowej s³awy firm¹ z bran¿y przetwórstwa metali, która posiada zak³ady na terenie ca³ej Europy – nasze fabryki mo¿na znaleŸæ w Wielkiej Brytanii, Francji, we W³oszech, w Niemczech oraz Czechach. Od ponad 30 lat produkujemy elementy ze stopów niklu i tytanu, a nasi klienci pochodz¹ z wszystkich zak¹tków œwiata. Ze swoimi potrzebami w zakresie obróbki metali zwracaj¹ siê do nas m.in. takie firmy jak GE Aviation i Rolls Royce.

Wysoka odpornoœæ na warunki pogodowe i œrodowisko morskie. Wysoka odpornoœæ na warunki pogodowe i œrodowisko morskie.

Specjalizujemy siê w dostarczaniu stopów oraz innych materia³ów, które odznaczaj¹ siê wysok¹ odpornoœci¹ na warunki atmosferyczne oraz œrodowisko morskie. Zapewnia to naszym klientom gamê produktów, które nadaj¹ siê do wielu zastosowañ w ró¿nych œrodowiskach, na przyk³ad na morskich platformach wiertniczych.

Jeœli firma chce zakupiæ stop RA330, NeoNickel mo¿e dostarczyæ stop niklu w ró¿nych wymiarach oraz specyfikacjach. Prace nad tym metalem trwaj¹ od ponad 60 lat i zosta³ on opracowany, aby sprostaæ warunkom nawêglania w wysokich temperaturach oraz wielokrotnemu szybkiemu ch³odzeniu. Mimo, ¿e na rynku dostêpnych jest wiele stopów, które s¹ w stanie wytrzymaæ d³ugotrwa³e przebywanie w ekstremalnie wysokich temperaturach, stop RA330 zosta³ opracowany z myœl¹ o wielokrotnej cyklicznej pracy – nie traci on swoich w³aœciwoœci ani nie pêka w przypadku nieustannego ogrzewania i sch³adzania w krótkich odstêpach czasu. Jego potencjalny zakres zastosowania jest równie¿ rozszerzony dziêki odpornoœci na utlenianie do temperatury 1148°C.

RA330, oprócz innych sk³adników, zawiera 5% niklu, 19% chromu oraz 1,25% krzemu. Elementy te zosta³y po³¹czone w trakcie bardzo precyzyjnego procesu produkcyjnego, który zapewnia zdatnoœæ stopu do okreœlonego celu. W³aœnie dlatego zalecamy wielu klientom zakup RA330 na potrzeby najbardziej wymagaj¹cych zadañ. Gdy s³yszymy, ¿e obecne formy stali nierdzewnej nie s¹ w stanie sprostaæ wymaganiom wysokotemperaturowych œrodowisk, sugerujemy zakup tego konkretnego stopu ze wzglêdu na jego ca³oœciow¹ charakterystykê.

Nasi klienci kupuj¹c produkty na bazie stopu RA330, uzyskuj¹ wiele innych korzyœci wynikaj¹cych ze wspó³pracy z firm¹ NeoNickel. Nasza sieæ zak³adów przetwórczych umo¿liwia nam szybk¹ i sprawn¹ realizacjê zamówieñ, nieustannie inwestujemy w urz¹dzenia, aby utrzymaæ pozycjê lidera rynku. Nasza elastycznoœæ pozwala nam obs³u¿yæ zamówienie ka¿dego rozmiaru, pocz¹wszy od jednorazowego projektu do kontrolowania ca³ego ³añcucha dostaw firmy.

Skontaktuj siê, aby dowiedzieæ siê, jak firma NeoNickel mo¿e spe³niæ Twoje potrzeby w zakresie obróbki metalu.