Square Grid

AL-6XN®

Stop AL-6XN®, od ponad 25 lat dobrze sprawdza si� w eksploatacji w �rodowisku wody morskiej. Jest on o 50% bardziej wytrzyma�y od stali nierdzewnej, jest on ch�tnie wybieranym materia�em do wielu ró�nych zastosowa� na ca�ym �wiecie.

Chemistry

CrNiMoCNMnSiPSCuFe
MIN.20,0023,506,000,18
MAKS.22,0025,507,000,030,252,001,000,040,030,75Bilans

Applications

  • P�uczki FGD
  • Odwrócona osmoza
  • Kolumny destylacji
  • Wymienniki ciep�a

Properties

W�a�ciwo�ci fizyczne

G�sto��: 0,291 lb/inl3
Temperatura topnienia: 1321 – 1393°C (2410–2540�F)
Opór w�a�ciwy: 535 omów, circ mil/ft

Temperatura, �F70200300400600700800
Wspó�czynnik* rozszerzalno�ci cieplnej, in/in�F x 10-67,98,38,48,68,78,8
Przewodno�� cieplna
Btu – ft/ft2 – hr – �F
6,77,58,18,710,010,611,2
Wspó�czynnik spr�ysto�ci, dynamiczny psi x 10 628,327,426,124,823,4

* 70�F do wskazanej temperatury.

W�a�ciwo�ci mechaniczne

Minimalne okre�lone w�a�ciwo�ci, ASME SB-688, p�ytka

Najwy�sza wytrzyma�o�� na rozci�ganie, ksi95
0,2% granica plastyczno�ci, ksi45
Wyd�u�enie30
Maks. twardo��, HRC30,5

Typowe w�a�ciwo�ci mechaniczne przy rozci�ganiu, p�ytka

Temperatura, �F-450-320702004006008001000
Wytrzyma�o�� na rozci�ganie, ksi218,0196,0108,099,990,386,087,083,6
0,2% granica plastyczno�ci, ksi142,0107,053,049,440,436,336,034,0
Wyd�u�enie, %3649474746474850
Udarno�� wg Charpy’ego, przelew trójk�tny, ft-lbs322*85140

*KIC Odporno�� na kruche p�kanie

Maksymalne dopuszczalne napr�enia ASME, sekcja VIII, dzia� 1, ksi

200�F400�F600�F800�F
AL-6XN Alloy27,124,623,322,6
316L20,019,317,015,9
Alloy 40018,718,718,715,0

Corrosion Resistance

Stop AL-6XN® odznacza si� doskona�� odporno�ci� na korozj� w �rodowiskach o wysokiej zawarto�ci chlorku oraz wielu kwasów. Poni�ej znajduje si� szybkie podsumowanie krytycznej odporno�ci na w�ery i korozj� szczelinow� w porównaniu z wieloma innymi stopami.

Stop% MoCCCT, �FCPT, �FPREN
316L2,1< 286824
22053,16812035
904L4,47513036
ZERON® 1003,510818041
AL-6XN6,311017244
6259,011351

* CCCT – 10% FeCl3 6H20, wg ASTM G 48 Practice B, CPT – 1 M NaCl, wg ASTM G 150, PREN = Cr + 3.3 Mo + 16N

Fabrication

Niska zawarto�� w�gla i wysoka zawarto�� azotu w stopie AL-6XN (UNS N08367) ograniczaj� do minimum wydzielanie si� w�glików oraz wtórnych faz, które mog� wyst�pi� podczas spawania. W zwi�zku z tym spawane zespo�y mog� by� oddawane do u�ytku, z wykorzystaniem odpowiedniego i dopasowanego spoiwa, jak np. stop 625. Stop AL6XN mo�e by� spawany w terenie z wykorzystaniem procedur podobnych do stosowanych w przypadku innych stali nierdzewnych austenitycznych.

Profil w�a�ciwo�ci

Stop AL6-XN (UNS N08367) jest stopem stali nierdzewnej „super austenitycznej” o niskiej zawarto�ci w�gla, wysokiej czysto�ci i z zawarto�ci� azotu. Stop AL6-XN® zosta� opracowany jako materia� odporny na dzia�anie wody morskiej i dobrze sprawdza si� w tej roli, jak równie� w bardzo korozyjnych �rodowiskach. Wysoka wytrzyma�o�� i odporno�� na korozj� stopu AL6-XN czyni z niego lepszy wybór ni� konwencjonalne stale nierdzewne dupleksowe oraz przyst�pn� cenowo alternatyw� dla dro�szych stopów niklu, w zastosowaniach, w których przede wszystkim liczy si� doskona�a odkszta�calno��, spawalno��, wytrzyma�o�� oraz odporno�� na korozj�.

Cechy stopu AL6-XN®

  • Doskona�a odporno�� na korozj� szczelinow� i w�erow� w roztworach chlorkowych
  • Praktyczna odporno�� na p�kanie korozyjne napr�eniowe w �rodowiskach NaCl
  • Wysoka wytrzyma�o�� i ci�gliwo��

Skontaktuj si� z nami dzi�, aby uzyska� wi�cej informacji na temat stopu AL6-XN®. Mo�esz równie� wype�ni� nasz formularz online – wkrótce si� z Tob� skontaktujemy!

Zwyczajowe nazwy handlowe

AL6XN, UNS N08367