Stopy dla przemysłu naftowego i gazowego

Stopy dla przemys³u naftowego i gazowego

Stopy dla przemys³u naftowego i gazowego s¹ u¿ywane do produkcji bardzo odpornych elementów maszyn wiertniczych oraz przeznaczonych do transportu ropy naftowej i gazu. W zwi¹zku z delikatn¹ i wartoœciow¹ natur¹ tych zasobów, narzêdzia wykorzystywane do ich pozyskiwania musz¹ byæ bardzo solidne, œciœle dostosowane do okreœlonych wymogów oraz musz¹ wytrzymywaæ pracê w trudnych warunkach.

Od ponad 30 lat oferujemy najwy¿szej jakoœci stopy na potrzeby bran¿y naftowej i gazowej. Nasza firma dzia³a w Europie i dostarcza produkty klientom z ca³ego œwiata. Nasz¹ reputacjê potwierdzaj¹ wysokiej jakoœci, niezawodne stopy przeznaczone dla wielu sektorów przemys³u.

Oferujemy szeroki asortyment specjalistycznych stopów, w tym stopy niklu, stopy kobaltu, stopy tytanu oraz stopy stali nierdzewnej. Firma NeoNickel to nie tylko sprzedawca stopów. Anga¿ujemy siê równie¿ w proces planowania i produkcji, oferuj¹c wsparcie od sto³u kreœlarskiego a¿ do implementacji urz¹dzeñ. Wspó³pracujemy z najwiêkszymi firmami w bran¿y i wyznaczamy standardy w zakresie jakoœci oraz obs³ugi. Korzystamy wy³¹cznie z fachowej wiedzy i doœwiadczenia najlepszych specjalistów z bran¿y. Wiedzê t¹ wykorzystujemy w celu zaoferowania naszym klientom najlepszych mo¿liwych rozwi¹zañ.

Tworzenie wysokiej jakoœci stopów na potrzeby bran¿y naftowej i gazowej wymaga wszechstronnej wiedzy bran¿owej, jak równie¿ wizji umo¿liwiaj¹cej przewidywanie mo¿liwych zmian w ³añcuchu dostaw. Zapewniamy klientom dostêp do ogromnych zasobów wiedzy na temat produkcji, dystrybucji oraz sprzeda¿y wszystkich elementów oraz materia³ów wymaganych do utworzenia stopów. Nasi klienci otrzymuj¹ nie tylko stopy, lecz równie¿ nieocenione wsparcie w postaci najbardziej aktualnych i rzetelnych informacji dotycz¹cych przemys³u naftowego i gazowego.

Nasze stopy mog¹ byæ eksploatowane w ekstremalnych warunkach pracy. Stopy s¹ produkowane z myœl¹ o pracy pod ziemi¹, na ziemi oraz w œrodowisku podmorskim. Morze Pó³nocne jest jednym z najtrudniejszych lecz jednoczeœnie najobfitszych miejsc wydobycia na Ziemi. Niewiele stopów jest w stanie wytrzymaæ ekstremalne temperatury i ciœnienie panuj¹ce w tym obszarze, ale stop ZERON® 100 firmy NeoNickel potwierdzi³ swoje optymalne parametry pracy nawet w tych bardzo trudnych warunkach. Ten bardzo wydajny stop jest powszechnie stosowany w pompach, oprzyrz¹dowaniu oraz instalacjach rurowych, lecz jego elastycznoœæ i jakoœæ czyni¹ z niego odpowiedni materia³ równie¿ na potrzeby innych czêœci i zastosowañ. Wiod¹ce firmy, takie jak Exxon, Shell Gas i B.P. wykorzystuj¹ stop ZERON® 100 w swoich instalacjach rurowych, cylindrach oraz platformach.

Po¿egnaj siê z korozj¹ na platformach wiertniczych

Po¿egnaj siê z korozj¹ dziêki stopom odpornym na korozjê

Na platformach wiertniczych mog¹ wystêpowaæ uszkodzenia konstrukcyjne oraz inne awarie z powodu korozji, która jest czêstym problemem w takim œrodowisku. W tym przypadku stosuje siê specjalistyczne stopy poprawiaj¹ce bezpieczeñstwo i niezawodnoœæ. W przeciwieñstwie do bardziej komercyjnych stopów, nasze s¹ odporne na pêkanie i odznaczaj¹ siê znacznie wy¿sz¹ wytrzyma³oœci¹. Zastosowania napowietrzne, takie jak koñcówki pochodni oraz inne zastosowania wysokotemperaturowe równie¿ bazuj¹ na naszych stopach. Te specjalne stopy zapewniaj¹ bezproblemow¹ pracê w temperaturach przekraczaj¹cych 1000°C.

Specjalistyczne stopy NeoNickel s¹ równie¿ wykorzystywane w zastosowaniach podmorskich. Stopy mog¹ wyæ stosowane w systemach przeciwpo¿arowych, na platformach, takich jak morskie platformy wiertnicze oraz w zbiornikach ciœnieniowych.

Nasze stopy s¹ równie¿ wykorzystywane pod ziemi¹. Stop Alloy 718 jest powszechnie uwa¿any za najlepszy wybór do zastosowañ wymagaj¹cych wytrzyma³ych stopów odpornych na wysok¹ temperaturê.

Skontaktuj siê z nami dziœ, aby uzyskaæ wiêcej informacji na temat naszych stopów dla przemys³u naftowego i gazowego. Nasi specjaliœci z przyjemnoœci¹ udziel¹ Ci wsparcia!