Stopy na potrzeby przemysłu lotniczego

Nag³ówek

Gdy nazwa NeoNickel jest wymieniana w dyskusjach prowadzonych pomiêdzy pracownikami bran¿y lotniczej, zbêdne s¹ referencje, rekomendacje lub inne formy opiniowania – wystarczy zapoznaæ siê z list¹ zadowolonych klientów firmy NeoNickel. Boeing, Rolls Royce, Airbus, GE Aviation, Cessna, Pratt & Whitney i Vought – s¹ to czo³owi przedstawiciele tego sektora i wszyscy oni w ostatnim czasie korzystali z produktów NeoNickel. Jesteœmy firm¹ zarejestrowan¹ jako ISO 9001:2000/AS9100 wer. C i musimy nie tylko wykazaæ siê wielk¹ odpowiedzialnoœci¹ w zakresie dostarczania i zarz¹dzania szerok¹ gam¹ metali, lecz tak¿e przechowywaæ i opracowywaæ ogromne iloœci danych technicznych.

Specjaliœci bran¿y lotniczej Specjaliœci bran¿y lotniczej.

W zwi¹zku z tym, ¿e uwa¿amy siê za specjalistów w tym sektorze rynku, te dane techniczne stanowi¹ podstawê wszystkiego, co robimy. Wykorzystujemy te kluczowe informacje do zapewniania fachowych porad, dziêki którym nasi klienci mog¹ otrzymaæ materia³y najbardziej przydatne do ich konkretnych potrzeb. Gdy klienci zawieraj¹ z nami transakcje, otrzymuj¹ coœ wiêcej ni¿ us³ugê zwyk³ego dostawcy stopów i metali. Uzyskuj¹ oni wyj¹tkowe spostrze¿enia, które firma NeoNickel doskonali³a od wielu lat. Firmy GE, Nadcap, Rolls-Royce oraz Pratt & Whitney zatwierdzi³y NeoNickel jako partnera w zakresie wielu specjalistycznych procesów co stanowi wyraŸny dowód na to, jak¹ reputacj¹ i zaufaniem cieszymy siê w sektorze lotniczym.

Zespó³ handlowców firmy NeoNickel potrafi w ka¿dej chwili wykorzystaæ fachow¹ wiedzê utalentowanych in¿ynierów i techników. Dziêki temu ka¿da interakcja z klientem przynosi doskona³e rezultaty – wszystkie us³ugi s¹ skrupulatnie kontrolowane w celu zapewnienia pe³nej zgodnoœci technicznej. Nasi lojalni klienci maj¹ mo¿liwoœæ komunikowania siê z osobami zarz¹dzaj¹cymi naszymi procesami technologicznymi i produkcyjnymi. Obejmuje to równie¿ specjalistów zajmuj¹cych siê dyszami wodnymi, laserami, plazmami HD oraz pi³ami, którzy precyzyjnie realizuj¹ ka¿de zamówienie klienta.

Bogaty europejski asortyment Bogaty europejski asortyment

Mamy zak³ady w Wielkiej Brytanii, Czechach, Francji, Niemczech oraz W³oszech i to rozmieszczenie placówek umo¿liwia nam œwiadczenie us³ug klientom z ca³ego kontynentu europejskiego. Na przestrzeni lat doprowadziliœmy do tego, ¿e mamy w Europie imponuj¹ce zapasy materia³ów, a nasi klienci ka¿dego dnia mog¹ korzystaæ z naszej rozbudowanej sieci logistycznej. Komercyjne i prywatne firmy lotnicze ufaj¹ firmie NeoNickel w zakresie dostaw najlepszej jakoœci stopów, jak równie¿ zamawiaj¹ u nas wiele ró¿nych us³ug w zakresie przetwarzania i produkcji. Oznacza to, ¿e nasze wysi³ki pozwoli³y nam utworzyæ sieæ placówek, które potrafi¹ realizowaæ zamówienia w ramach jednej lokalizacji. Taka efektywna praca pozwoli³a firmie NeoNickel zyskaæ s³awê rzetelnego dostawcy, który mo¿e zrealizowaæ ka¿de zamówienie.

Aby uzyskaæ wiêcej informacji na temat dzia³añ firmy NeoNickel w zakresie produkcji, przetwarzania i dostarczania najwy¿szej jakoœci stopów na potrzeby bran¿y lotniczej, mo¿na skontaktowaæ siê indywidualnie z dowoln¹ nasz¹ placówk¹ przy u¿yciu danych kontaktowych podanych na naszej witrynie internetowej: nndev.icanseehosting.co.uk/contact-us/.

Stopka