(English) 321 Stainless

Firma NeoNickel, jeden z wiod¹cych europejskich dostawców specjalistycznych stopów, oferuje stal nierdzewn¹ 321.  321 to metal stabilizowany tytanem powszechnie stosowany w zakresie 1000–1600°F, który po przetwarzaniu mo¿e zapewniæ optymaln¹ odpornoœæ na korozjê miêdzykrystaliczn¹ oraz pêkanie korozyjne naprê¿eniowe na skutek dzia³ania kwasu politionowego. 

Wysoka odpornoϾ na utlenianie

Stal nierdzewna 321 mo¿na ³atwo spawaæ z wykorzystaniem wszystkich sprawdzonych i przetestowanych technik spawania, w tym spawania ³ukiem krytym, a przy skrawalnoœci na poziomie 45% wzglêdem AISI B1112 jest pod tym wzglêdem bardzo podobna do stali nierdzewnej 304.  Liczne zalety tej rewelacyjnej stali nierdzewnej obejmuj¹ wysok¹ odpornoœæ na utlenianie do 870°C (1600°F), jak równie¿ stabilnoœæ wzglêdem spawanych na gor¹co stref oraz wy¿ej wspomnian¹ odpornoœæ na korozjê miêdzykrystaliczn¹ oraz pêkanie korozyjne naprê¿eniowe na skutek dzia³ania kwasu politionowego.

Nadaje siê do wielu ró¿nych zastosowañ

W³aœciwoœci stali nierdzewnej 321 sprawi³y, ¿e jest bardzo funkcjonalnym materia³em stosowanym w wielu ró¿nych sektorach.  Obejmuje to liczne zastosowania w kolektorach lotniczych silników t³okowych, z³¹czach kompensacyjnych, dopalaczach, sprzêcie rafineryjnym oraz w sprzêcie do przetwórstwa chemicznego w wysokich temperaturach.  Wszystkie te zastosowania wymagaj¹ materia³u, który poradzi sobie w ka¿dych, nawet ekstremalnych warunkach, bez wykazywania s³aboœci – stal nierdzewna 321 spe³nia te wymagania z nawi¹zk¹.

Firma NeoNickel specjalizuje siê w dostarczaniu stopów, które zachowuj¹ wysokie parametry i w³aœciwoœci w najtrudniejszych warunkach.  Nasza zdolnoœæ do zapewniania materia³u, któremu mo¿esz zaufaæ, oraz uprzejma i zaanga¿owana obs³uga przynios³y nam reputacjê jednej z najrzetelniejszych firm w bran¿y.

Skontaktuj siê z nami dziœ, aby uzyskaæ wiêcej informacji na temat stali nierdzewnej 321!