Dodavatel slitiny ZERON® 100

HeaderSpoleènost NeoNickel již více než 30 let dodává na trh široký sortiment typù nerezových ocelí. Naše zkušenosti jsou spojeny s rozsáhlými odbornými znalostmi ve všech oblastech testování, identifikace a specifikování kovù.

Ve svých laboratoøích testujeme dùlkovou korozi, korozi, mechanické namáhání a další potenciální rizika selhání materiálù. Ve svých laboratoøích testujeme dùlkovou korozi, korozi, mechanické namáhání a další potenciální rizika selhání materiálù.

Nedodáváme jen ocel, ale naši odborní metalurgové vám rovnìž mohou poradit ohlednì konkrétního typu nerezové oceli, který nejlépe vyhoví vašim potøebám. Ve svých laboratoøích testujeme dùlkovou korozi, korozi, mechanické namáhání a další potenciální rizika selhání materiálù. Za úèelem provedení nejpøesnìjších možných zkoušek také poskytujeme vzorky k testování ve skuteèných provozních prostøedích.

Nerezové oceli pro nejnároènìjší prostøedí

Díky svým zkušenostem s testováním a dodávkami kovù dùkladnì chápeme nároky, které musí splòovat naše nerezová ocel. Tyto znalosti nám umožòují poskytovat zákazníkùm poradenství týkající se použití nerezové oceli v nejnároènìjších prostøedích. Zákazníci, kteøí se podílejí na extrémních procesních èinnostech a podmoøských operacích èelí neuvìøitelnì agresivnímu prostøedí a za tìchto situací se èasto doporuèuje použití superduplexní nerezové oceli ZERON® 100.

Dodáváme ZERON® 100

Superduplexní nerezová ocel ZERON® 100 je øešením v pøípadech, kdy se požaduje nerezová ocel pro nejnároènìjší podmínky. Tento kovový materiál byl speciálnì vyvinut pro použití v extrémních a agresivních podmínkách a byl navržen tak, aby v tìchto podmínkách nabízel vynikající vlastnosti. Nabízí výbornou ochranu proti štìrbinové a dùlkové korozi pøi použití v teplé moøské vodì a mimoøádná je rovnìž jeho odolnost vùèi korozi za mechanického namáhání. ZERON® 100 byl od poèátku vyvíjen k použití v takových prostøedích. První cílovou oblastí vývoje bylo použití v podmoøských èerpadlech a zaøízeních provozovaných v Severním moøi, které pøedstavuje jedno z nejdrsnìjších prostøedí pro kovy na svìtì. Pøi tomto nároèném nasazení se prokázala vysoká hodnota tohoto materiálu, který zùstal bez narušení tam, kde ostatní kovy korodovaly a selhaly. Tato skuteènost hrála významnou roli pøi aplikaci tohoto materiálu i v dalších oblastech a odvìtvích, které vyžadují ty nejodolnìjší kovy.

Zaruèená funkce v korozním prostøedí

Protikorozní vlastnosti materiálu ZERON® 100 jsou tak impozantní, že je jeho antikorozní funkce zaruèena v nejnároènìjších podpovrchových prostøedích. Za tìchto podmínek materiál prokázal výbornou ochranu proti štìrbinové korozi. ZERON® 100 je rovnìž mimoøádnì odolný vùèi praskání a korozi za mechanického namáhání. Kov odolává kyselinì sírové v širokém spektru aplikací a má výborné vlastnosti v kyselých prostøedích a v prostøedích, kde se vyskytují chloridy. Tyto vlastnosti jsou doplnìny zvýšenou odolností vùèi erozní korozi a korozní únavì.

Naše spoleènost disponuje hlubokými znalostmi materiálu ZERON® 100 a spolu s profesionálními službami mimoøádnì vysoké úrovnì tak NeoNickel pøedstavuje ideální volbu pro dodávky tohoto materiálu.