Průvodce výběrem svařovacích drátů

Tento prùvodce je urèen pouze pro komerèní aplikace.

Uvedené možnosti se považují za spolehlivé. Tento materiál však nelze použít jako náhradu odborné technické pomoci, která je nutným pøedpokladem jakéhokoli konkrétního použití. Spoleènost NeoNickel neposkytuje žádnou záruku a nepøebírá jakoukoli právní odpovìdnost za výsledky dosažené za jakékoli konkrétní situace. Kromì toho nebude v této souvislosti odpovìdná za jakékoli pøímé, nepøímé, zvláštní a následné škody.