Dodavatel slitin titanu

HeaderPoužití slitin titanu

Lehké slitiny titanu mají vysokou pevnost v tahu, tuhost, výjimeènou korozní odolnost a odolávají extrémním teplotám. Díky tomu nabízejí mimoøádný výkon i pøi použití v nejnároènìjších provozních podmínkách.

Slitiny titanu tìží z vysokého bodu tání. Slitiny titanu tìží z vysokého bodu tání.

Mezi klíèové výhody spojené s jejich použitím patøí:

? Zvýšené hodnoty pomìru pevnosti k hustotì, vysoká únavová pevnost a lomová houževnatost v prostøedí vzduchu i chloridù
? Výjimeèná korozní odolnost vùèi chloridùm, kyselým a oxidujícím kyselým mediím a moøské vodì
? Vysoká hodnota vlastní rázové houževnatosti a pomìru balistické odolnosti k hustotì
? Vysoký bod tání, nízký souèinitel tepelné roztažnosti a nízká hodnota modulu pružnosti
? Jsou v zásadì nemagnetické, netoxické a nezpùsobují alergické reakce
? Jsou plnì biologicky kompatibilní, mají velmi krátký poloèas radioaktivního rozpadu a vynikající kryogenní vlastnosti

Struèné informace o slitinách titanu

Tyto slitiny nízké hustoty mají pøibližnì polovièní hmotnost ve srovnání s ocelí, mìdí a slitinami niklu. Splòují požadavky na vysoce univerzální slitiny a souèasnì jsou cenovì pøíznivé a mimoøádnì nákladovì efektivní. V kombinaci s vysokou pevností je možné vyrábìt mnohem lehèí a menší komponenty jak pro statické, tak pro dynamické konstrukce. Slitiny titanu hrají mimoøádnì dùležitou roli v leteckém, chemickém a automobilovém prùmyslu a rovnìž v energetice. Alfa fáze titanu je obvykle pevnìjší než beta fáze, ale je ménì tvárná.

Ètyøi úžasné materiály od spoleènosti NeoNickel – dodavatele slitin titanu

? Ti 6-2-4-2 ? Tato témìø alfa slitina se používá hlavnì kvùli její vynikající pevnosti, tuhosti a dobré odolnosti proti teèení až do teploty 540 °C. Další podrobnosti získáte zde.

? Ti 6Al-4V ? Tato nejrozšíøenìjší alfa-beta slitina nabízí vysokou pevnost a výbornou korozní odolnost. Typicky se používá v žíhaném stavu pøi provozních teplotách do 400 °C. Další podrobnosti získáte zde.

? CP1 Grade 4 ? Tato nejmìkèí a nejtvárnìjší slitina s vysokou rázovou houževnatostí a vynikající korozní odolností se obvykle volí v pøípadì, že se požaduje snadné tváøení. Další podrobnosti získáte zde.

? CP3 Grade 2 ? Tato slitina má výborné vlastnosti pøi svaøování a odolává oxidaci i korozi. Kromì toho vykazuje dobrou pevnost a výborné možnosti tváøení za studena. Další podrobnosti získáte zde.

Kontaktujte nás

Spoleènost NeoNickel si získala povìst spolehlivého a zkušeného poskytovatele poradenství a dodavatele slitin titanu vynikající kvality, které odolají i tìm nejnároènìjším provozním podmínkám. S jakýmikoli dotazy, nebo v pøípadì, že budete potøebovat pomoc pøi výbìru nejvhodnìjší slitiny pro libovolnou potenciální aplikaci, nás kontaktujte zde.