Titanium 6AL-4V

Ze všech alfa-beta slitin titanu je nejèastìji používanou slitina Titanium 6AL-4V od spoleènosti NeoNickel.  Dùvodem je skuteènost, že se jedná o vysoce funkèní materiál s øadou možností použití v širokém spektru odvìtví. 

Vynikající korozní odolnost

Vysoká hodnota pomìru pevnosti k hmotnosti slitiny Titanium 6AL-4V v kombinaci s její vynikající odolností vùèi celkové korozi jsou vlastnosti, které vedly k rozšíøení této slitiny v leteckém, kosmickém a automobilovém prùmyslu a v architektuøe. Bìžnì se také používá v medicínì.

Titan odolává korozi, je biokompatibilní a má schopnost spojení s lidskými kostmi. Proto se ve velké míøe používá ve zdravotnictví.  Od chirurgických nástrojù až po titanové tyèe, destièky a høeby používané pøi léèbì zlomenin se tento vynikající kov stal nepostradatelným materiálem pro všechny, kteøí jsou souèástí toho nejdùležitìjšího ze všech oborù.  Slitina Titanium 6AL-4V rovnìž vykazuje mimoøádnì vysokou lomovou odolnost a široce se používá v zubních implantátech.

Vhodnost pro øadu rùzných použití

Mezi aplikace slitiny TI 6AL-4V patøí:

  • Lopatky, kotouèe a prstence turbín
  • Konstrukèní souèásti letadel
  • Konstrukèní souèásti zbraní
  • Spojovací prostøedky
  • Ruèní nástroje
  • Sportovní vybavení
  • Chemické procesní zaøízení

Pøestože slitina TI 6AL-4V vykazuje vysokou odolnost vùèi celkové korozi, je tøeba poznamenat, že pøi použití v prostøedích, kde dochází k rozkladu ochranných oxidù, napøíklad za pøítomnosti kyseliny fluorovodíkové, chlorovodíkové, sírové a fosforeèné, mùže dojít k jejímu narušení.  Je rovnìž citlivá na korozní praskání, aèkoli se v tomto ohledu jedná o jednu z lepších slitin titanu.  Pøesto se tato slitina stala velmi oblíbenou díky své multifunkènosti, pevnosti a trvanlivosti.

Cílem spoleènosti NeoNickel je poskytovat zákazníkùm z libovolného odvìtví ty nejlepší a nákladovì nejefektivnìjší slitiny dostupné na trhu a slitina titanu TI 6AL-4V díky své flexibilitì a dlouhodobé trvanlivosti bezpochyby patøí právì do této kategorie.

Budete-li potøebovat podrobnìjší informace o slitinì TI 6AL-4V, kontaktujte náš tým, který vám rád pomùže!