Technické zdroje

V této èásti jsou k dispozici informace o technických zdrojích, od funkèních prùvodcù až po specifikace slitin a pøípadové studie.

Technický tým naší spoleènosti mùžete kontaktovat e-mailem na adrese TechnicalSales@www.neonickel.com