Dodavatel nerezové oceli

HeaderSpoleènost NeoNickel je již více než 30 let dodavatelem nejnároènìjších zákazníkù na trhu nerezové oceli. Naše zkušenosti a poradenství oceòují zákazníci po celém svìtì. Naši metalurgové jsou zákazníkùm vždy po ruce pøi výbìru nejvhodnìjšího typu nerezové oceli nebo slitiny, která nejlépe vyhoví jejich potøebám.

Naše prodejní aktivity jsou doplòovány paletou profesionálních služeb našich nejmodernìjších laboratoøí, které jsou pøipraveny na každou eventualitu. Díky tìmto laboratoøím jsme získali závidìníhodné odborné znalosti v oblasti testování, identifikace a specifikování materiálù. Jako doplnìk našich služeb poskytujeme vzorky pro testování v rùzných tlouškách, které umožòují procesní a environmentální testování v podmínkách reálného prostøedí.

Nerezová ocel je fascinujícím a univerzálním materiálem. Nerezová ocel je fascinujícím a univerzálním materiálem.

Použití v prùmyslu po celém svìtì

Všechny tyto odborné znalosti jsou vám k dispozici, pokud si zvolíte spoleènosti NeoNickel jako svého partnera pro dodávky nerezové oceli. Nerezová ocel je fascinujícím a univerzálním materiálem. Její název pochází z rané fáze vývoje tohoto materiálu pro použití v pøíborech, kde byl záøivý a èistý povrch bez rzi nespornou výhodou. Tyto vlastnosti byly okamžitì shledány pøínosnými i v dalších oblastech použití a termín „nerezová ocel“ se zaèal používat pro rùzné jakosti oceli s vynikající oxidaèní a korozní odolností. Tyto oceli jsou nyní používány po celém svìtì v øadì prùmyslových odvìtví.

Kromì korozní a oxidaèní odolnosti má nerezová ocel i další cenné vlastnosti. Je to odolný kov, který si zachovává pevnost i za vysokých teplot, a díky tomu pøedstavuje dobrou volbu pro extrémní procesní prostøedí. Má také èistý a pøíjemnì estetický vzhled, a proto si jej velmi oblíbili návrháøi. Nerezová ocel se díky tìmto vlastnostem používá jako nezakrytý nebo dokonce jako designový materiál pro komerèní i bytová prostøedí. Relativnì snadno se opracovává a svaøuje a díky tomu je dobrou volbou pro výrobní prùmysl. Tento kovový materiál je také odolný proti nárazùm a únavì a prokázala se u nìj mimoøádná trvanlivost.

NeoNickel – dodavatel nerezové oceli

Spoleènost NeoNickel nabízí kompletní sortiment jakostí nerezových ocelí, vèetnì: A-286, AerMet 100, Al-6XN, Alloys 13-8, 15-5, 17-4, 310S a 321. Dodáváme rovnìž Maraging 250, 300, 350 a 253 MA. Jako pøední dodavatel máme rovnìž skladem speciální jakosti nerezové oceli, jako je napøíklad superduplexní nerezová ocel ZERON® 100, která je široce používána v nejdrsnìjších podmoøských prostøedích.

Spoleènost NeoNickel má vše potøebné ke splnìní všech vašich požadavkù. Díky rozsáhlému portfoliu služeb a nejlepším odborným znalostem v oboru je naše spoleènost pøirozenou volbou.