RA602

RA602 od spoleènosti NeoNickel je jedním z nejoblíbenìjších speciálních kovù, které dodáváme øadu let zákazníkùm v širokém spektru prùmyslových odvìtví z jednoho dobrého dùvodu…jedná se o slitinu niklu s nejvyšší dostupnou pevností a oxidaèní odolností.

Vynikající vlastnosti

Vynikající vlastnosti této slitiny souvisejí s jejím jedineèným složením. Obsahuje vysoký podíl chromu a pøídavek hliníku a yttria, díky nimž se mùže na povrchu slitiny vytvoøit tìsnì pøiléhající vrstva oxidu.

RA602 má následující hlavní vlastnosti:

  • Vynikající odolnost proti cyklické oxidaci až do teploty 1 232 °C
  • Výborná hodnota meze teèení za vysokých teplot
  • Odolnost v prostøedí nauhlièování a nitridace
  • Vysoká odolnost vùèi rùstu zrna bìhem provozu
  • Prvotøídní chování v oxidaèních a chloridaèních prostøedích
  • Dobrá odolnost proti zprachovatìní kovù

Vysoká hodnota meze pevnosti pøi teèení

Kromì pozoruhodné oxidaèní odolnosti má slitina RA602 rovnìž vysokou mez pevnosti pøi teèení a poskytuje až 150 % pevnosti dalších aktuálnì dostupných slitin niklu (jako je napø. slitina Alloy 600).  Je dobøe známo, že pøi pùsobení plynù s vysokým obsahem uhlíku mùže docházet k nauhlièování; díky vysokému obsahuje niklu však slitina RA602 vykazuje vysokou odolnost proti nauhlièování, èímž se dosahuje prodloužené tažnosti za pøítomnosti oxidu uhelnatého (CO) a metanu (CH4).

Ten nejlepší ze speciálních kovù

Jak bylo mnohokrát prokázáno, slitina RA602 si uchovává vysoký výkon za intenzivních tlakù a extrémních teplot. Z tohoto dùvodu se stala primární volbou pro zaøízení tepelného zpracování, u kterých je nutné zajistit minimální kontaminaci výrobku.  Spoleènost NeoNickel se pyšní tím, že dodává pouze nejkvalitnìjší speciální kovy a slitina RA602 této definici bezpochyby vyhovuje.

Budete-li potøebovat podrobnìjší informace o slitinì RA602, kontaktujte nás. Rádi vám pomùžeme!