Prodec

Slitina Prodec od spoleènosti NeoNickel je austenitická nerezová ocel, která pøináší nìco navíc.  Jedineènost tohoto materiálu vyplývá z jeho názvu. „Prodec“ byl vytvoøen ze slov „Production Economy“ (Hospodárnost výroby) a oznaèuje homogennost materiálu a jeho optimální obrobitelnost.  Díky tomu mohou výrobci dosahovat mnohem vyšších rychlostí obrábìní a vyrábìt díly nejvyšší kvality za nejnižší možnou celkovou cenu.

Vysoce univerzální nerezová ocel

Prodec 304/304L je vylepšenou verzí standardní nerezové oceli 304/304L. Nabízí stejné pevnosti a korozní odolnost, které jsou vlastní tìmto materiálùm, a navíc pøidává výhody spoèívající v prodloužení životnosti nástrojù, vyšších výrobních výkonech a snížení nákladù na obrábìní.  Jedná se o univerzální nerezovou ocel pro bìžné použití, která vykazuje vynikající odolnost vùèi atmosférické korozi a velkému poètu organických a anorganických chemikálií.

Vhodnost pro øadu odvìtví

Jak jste již urèitì odhadli sami, díky svým vlastnostem je slitina Prodec velmi vyhledávaným materiálem ve velké øadì odvìtví, z nichž je jako nejvýznamnìjší možné jmenovat chemický, potravináøský a nápojový prùmysl. Také se však dokonale hodí k výrobì jakýchkoli produktù, které vyžadují znaènou míru obrábìní.  Používá se rovnìž v oblastech, kde je nezbytnì nutné zajistit celistvost, jako jsou napøíklad zaøízení pro vakuové zpracování a další specializovaná zaøízení.

Mimoøádné možnosti obrábìní

Celkovì øeèeno pøedstavuje ocel Prodec od spoleènosti NeoNickel spojení výborné pevnosti a korozní odolnosti s nejlepší možnou obrobitelností. Díky tomu se jedná o jednu z nejfunkènìjších slitin s nejvyšší hodnotou za vynaložené prostøedky, kterou lze v souèasné dobì poøídit.  Spoleènosti NeoNickel má dlouholeté zkušenosti s dodávkami vysoce kvalitních kovù ve všech rozmìrových kategoriích zákazníkùm po celém svìtì.  Kvalita našich produktù ve spojení s naším zamìøením na zákazníka nám umožnily dosáhnout závidìníhodné povìsti, která nám umožòuje zachovávat náskok pøed konkurencí.

Budete-li potøebovat podrobnìjší informace o materiálu Prodec, kontaktujte nás. Náš prodejní tým vám rád pomùže.