Prodec 316/316L

Prodec 316/316L se používá hlavnì pøi výrobì zaøízení pro chemické zpracování a v potravináøském a nápojovém prùmyslu. Jedná se o znaènì vylepšenou verzi standardní jakosti 316L dodávané spoleèností NeoNickel.

Vynikající obrobitelnost

Tato slitina pøebírá vše dobré od typu 316L a pøidává k tomu øadu rùzných vylepšení. Svojí vynikající obrobitelností a výbornou homogenností, které umožòují vyrábìt vysoce kvalitní díly, dosahovat delší životnosti nástrojù a tím i nižších nákladù, ohromí každého, kdo ji zaène používat.

Zvýšená korozní odolnost

V souladu s tím, co byste oèekávali od vysoce kvalitní slitiny, Prodec 316/316L nabízí rozšíøenou odolnost vùèi dùlkové a štìrbinové korozi v prostøedích, kde se vyskytují chloridy a další halogeny. Umožòuje svaøování s využitím kompletního spektra postupù konvenèního svaøování (s výjimkou kyslíko-acetylenového svaøování). Je tøeba poznamenat, že aèkoli je v žíhaném stavu nemagnetický, mùže se v dùsledku svaøování stát mírnì magnetickým.

Prodloužení životnosti nástrojù

Prodec 316/316L je obvykle certifikován duálnì jako „Prodec 316L“ a „Prodec 316“. Dùvodem je skuteènost, že splòuje nižší limit obsahu uhlíku stanovený pro typ 316L, ale souèasnì nabízí pevnost požadovanou u typu 316. Celkovì lze øíci, že tento materiál nabízí nejlepší možnou obrobitelnost a homogennost a je neocenitelnou volbou pro firmy, které usilují o prodloužení životnosti svých nástrojù a tím o snížení svých celkových nákladù.

Spoleènost NeoNickel se neustále snaží, aby její zákazníci získávali nejmodernìjší speciální kovy, které jim usnadní práci a pomohou dosáhnout vyšší produktivity a efektivity. Prodec 316/316L je právì ten materiál, který tyto požadavky splòuje.

Kontaktujte nás, pokud budete potøebovat podrobnìjší informace o slitinì Prodec 316/316L!