Prodec 304 304L

Jako souèást svého poslání poskytovat zákazníkùm díly nejvyšší kvality za nejnižší možné ceny spoleènost NeoNickel pøedstavuje slitinu Prodec 304 304L, která pøenáší standardní nerezovou ocel 304 304L na zcela novou úroveò.

Vysoká univerzálnost

Jedná se o vysoce univerzální nerezovou ocel, která vykazuje velmi vysokou odolnost vùèi atmosférické korozi a je v žíhaném stavu nemagnetická (v dùsledku zpracování za studena nebo svaøování se však mùže stát mírnì magnetickou).

Tento materiál byl speciálnì navržen tak, aby poskytoval vylepšenou obrobitelnost a výbornou homogennost.  Díky tìmto vlastnostem je možné dosahovat mnohem vyšších rychlostí obrábìní a souèasnì prodloužit životnost obrábìcích strojù. V dùsledku toho se jedná o ekonomicky životaschopnìjší volbu ve srovnání s ostatními slitinami, které se používají ke stejným úèelùm.

Zvýšená produktivita

Díky výborné obrobitelnosti slitiny Prodec 304 304L lze pøi jejím použití dosáhnout zvýšení celkové produktivity bez ovlivnìní kvality samotných dílù. Naopak, kromì vyšších výrobních výkonù mají výsledné díly vyšší standard!  Proto se slitina Prodec 304/304L stala mimoøádnì oblíbenou v odvìtvích, kde se požadují vysoce kvalitní díly ve velkých objemech, napøíklad v potravináøském, nápojovém a chemickém prùmyslu.

V souèasném hospodáøském klimatu prùmyslová odvìtví trvale hledají materiály, které si zachovávají pevnost, zvyšují efektivitu a nabízejí vysokou hodnotu za vynaložené prostøedky.  Tyto požadavky splòuje právì slitina Prodec 304/304L – dosahuje stejné pevnosti a korozní odolnosti, které byste normálnì oèekávali od obecného sortimentu nerezových ocelí Prodec 304/304L, s pøidanou hodnotou, která spoèívá ve zvýšené produktivitì a prodloužené životnosti nástrojù.

Budete-li potøebovat podrobnìjší informace o slitinì Prodec 304 304L, kontaktujte náš prodejní tým, který vám rád pomùže!