Square Grid
Stříhání

Stříhání

Dìlení kovù je nedílnou souèástí rùzných procesù zpracování kovù. Díky zkušenostem a zamìøení na kvalitu spoleènost NeoNickel vždy plní specifikace zákazníkù.

Služby dìlení

Díky nejnovìjší technologii obrábìní kovù mùže spoleènost NeoNickel nabídnout úplný výbìr služeb dìlení kovù. Na základì tìsné spolupráce s našimi inženýry zákazníci získávají služby dìlení kovù nejvyšší úrovnì s tím, že koneèný výsledek pøekonává jejich oèekávání. Bez ohledu na velikost projektu si mùžete být jisti, že získáte ty nejlepší služby.

Zamìøení na kvalitu

Spoleènost NeoNickel má více než tøicetileté zkušenosti s poskytováním vysoce kvalitních øešení pro dìlení kovù zákazníkùm v celé Evropì. V této souvislosti máme všechny pøedpoklady, abychom mohli doporuèovat nejvhodnìjší procesy, které splní požadavky zákazníka a potøeby projektu. Jsme schopni plnit nároèné termíny, nabízíme hodnotu za vynaložené prostøedky, kvalitní služby a koncový produkt.

Budete-li potøebovat jakékoli doporuèení nebo informace o našich službách dìlení kovù, neváhejte a obrate se na nás. Vždy vám rádi poradíme a umožníme vám využít výhod našich dlouholetých zkušeností.

Naše kapacity dìlení kovù

Kingswinford +44 1382 282 400

Edwards PearsonMax. šíøka 3 000 mm
Max. tlouška 4 mm (nikl)
Max. tlouška 6 mm (titan)

Lyon, Francie +33 4 72 47 46 46

LVD MVS 40/13Max. šíøka 4 000 mm
Nerezová ocel – max. 12 mm, min. 0,8 mm, tolerance +/- 0,5 mm
Slitiny niklu – max. 8 mm, min. 0,8 mm, tolerance +/- 0,5 mm

Milton Keynes +44 1908 275700

Pearson GuillotineTlouška až 2 mm x délka až 2 400 mm
SU21073

Budete-li potøebovat podrobnìjší informace o našich službách dìlení kovù, kontaktujte nás!