Square Grid
Řezání plechů

Řezání plechů

Spoleènost NeoNickel disponuje v Evropì øadou provozù, které nabízejí øezání plechù pilou. Všem svým zákazníkùm mùžeme nabídnout komplexní balíèek øezání plechù a tu nejvyšší kvalitu a úroveò služeb.

Nejmodernìjší provozy

Spoleènost NeoNickel je tržním lídrem v oblasti dodávek technických komponent pro rùzná prùmyslová odvìtví. V posledních letech jsme v našich 9 evropských provozech investovali znaèné prostøedky do nejmodernìjších strojních zaøízení.

Vynikající technologie øezání

Spoleènost NeoNickel se mùže pochlubit tím, že používá jedny z nejkvalitnìjších zaøízení pro øezání kovù a obrábìní na trhu. Naše stroje pro øezání plechù nabízejí zákazníkùm vynikající hodnotu za vynaložené prostøedky díky mimoøádnì vysokým rychlostem a pøesnosti výroby.

Naše kapacity øezání plechù

Milton Keynes +44 1908 275700

Behinger LPS40-1A1 500 mm x 3 800 mm x tlouška 200 mm (max.) ? 5 mm (min.)
Tolerance -0/+2 mm
Behringer lps25-125-4A1 220 mm x 3 800 mm x tlouška 200 mm (max.) ? 5 mm (min.)
Tolerance -0/+2 mm

Podrobnìjší informace o našich službách øezání plechù získáte zde. Rádi vám pomùžeme!