Square Grid
Laserové řezání

Laserové řezání

Služba laserového øezání spoleènosti NeoNickel nemá konkurenci – nabízíme vynikající výrobek za pøíznivou cenu. Naše spoleènost se zamìøuje na kvalitu a investuje znaèné prostøedky do nejnovìjší technologie laserového øezání. Zákazníci tak získávají produkt nejvyšší kvality pøi nejkratších dodacích lhùtách.

To nejlepší z technologie laserového øezání

Pøi laserovém øezání probíhá tavení a odpaøování materiálu. Bìhem procesu se používá plyn, kterým se z laserem zpracovávaného povrchu odvádí roztavený materiál. Naše spoleènost investuje ve svých evropských provozech znaèné prostøedky do nejmodernìjších zaøízení pro laserové øezání. Díky tomu jsme schopni nabídnout nejlepší a nejpøesnìjší služby laserového øezání.

Naše stroje dosahují výborných výsledkù pøi zpracovávání øady rùzných materiálù. Na rozdíl od ostatních služeb obrábìní není laserové øezání ovlivnìno tvrdostí materiálu. To znamená, že tvrdé kovy, jako jsou vysokouhlíkové oceli, lze øezat tak snadno jako standardní mìkkou ocel.

Výhody laserového øezání

Laserové obrábìní nabízí øadu výhod. Dále uvádíme nìkolik z nich:

  • Vysoká pøesnost
  • Vysoká úroveò detailù
  • Opakovatelnost a konzistentnost
  • Rychlost zpracování
  • Nízké náklady na díly

Naše kapacity laserového øezání

Blackburn +44 1254 582999

Bystronic BystarVelikost lože 6 500 mm x 2 500 mm
L4025/6,5 6 kWMax. tlouška 30 mm
Tolerance
> 1 500 mm všechny tloušky +/- 1,5 mm
do 3 mm +/- 0,25 mm
3 mm až 6 mm +/- 0,4 mm
> 6 mm +/- 0,65 mm

Kingswinford +44 1384 282400

Bystronic Byspeed 3015Velikost lože 3000mm x 1500mm
4.4KWMax. tlouška 25mm
Tolerance
do 2mm +/- 0.2mm
2mm +/- 1.0mm

Lyon +33 04 72 47 46 46

Bystronic BystarVelikost lože 4000mm x 2000mm
4020 / 4,4kwMax. tlouška 12mm
Tolerance
+/- 0.3mm

Informace o možnostech obrábìní kovù ve Velké Británii nebo o provozech spoleènosti NeoNickel provádìjících laserové øezání získáte zde, pøípadnì vyplòte jeden z našich on-line poptávkových formuláøù. Budeme vás obratem kontaktovat!