Square Grid
Řezání tyčí

Řezání tyčí

NeoNickel je kovozpracovatelská spoleènost svìtové tøídy, která vyrábí vysoce kvalitní legované díly podle specifikací zákazníkù. Náš tým vysoce kvalifikovaných inženýrù nabízí více než tøicetileté zkušenosti s poskytováním služeb na trzích, jako je letectví a kosmonautika, ropný prùmysl a plynárenství, energetika, tepelné zpracování, chemické zpracování a motorsport.

Vysoce kvalitní zpracování

Náš technický tým využívá širokých zkušeností v oblasti zpracování kovù a kapacit øezání tyèí. Èlenové našeho týmu jsou vysoce kvalifikovaní a produkují široké spektrum komponent pro øadu prùmyslových odvìtví, mezi které patøí ropný prùmysl a plynárenství, letectví a kosmonautika, motorsport, tepelné zpracování a øada dalších. Naši zákazníci si cení vysoké technické úrovnì a kvality našich služeb. Pracujeme se všemi typy materiálù od nerezových ocelí až po slitiny niklu odolné vùèi vysokým teplotám.

Naše kapacity øezání tyèí

Kingswinford +44 1384 282400

Danobat 420Tyèe s prùmìrem až 420 mm
Danobat 520Tyèe s prùmìrem až 520 mm
Do AllTyèe s prùmìrem až 5 palcù

Blackburn +44 1254 582999

Behringer HBP 340M/C è. 1 – max. prùmìr 320 mm
Tolerance + 3 mm / – 0,0 mm
Behringer HBP 420M/C è. 2 – max. prùmìr 350 mm
Tolerance + 3 mm / – 0,0 mm
KastoM/C è. 3 – max. prùmìr 500 mm
Tolerance + 3 mm / – 0,0 mm

Hranice, Èeská republika +420 581 604 712

Behringer HBP 313 AM/C è. 1 – max. prùmìr 310 mm
Tolerance + 2 mm / – 0,0 mm
Behringer HBP 530APrùmìr 530 mm
Tolerance -0 / +3 mm

Lyon, Francie +33 4 72 47 46 46

Automatic KastoMax. prùmìr 260 mm, min. prùmìr 10 mm
OSSB A2Tolerance +/- 0,3 mm
Max. délka: 680 mm
Min. délka: 10 mm
Manual Kasto 280uMax. prùmìr 280 mm, min. prùmìr 5 mm
Tolerance +/- 2 mm (prùmìr > 60 mm)
Tolerance +/- 0,6 mm (prùmìr < 60 mm)

Milton Keynes +44 1908 275700

Kasto Twin A2Prùmìr 260 mm
Tolerance -0/+3 mm
Behringer HBP 360A (x3)Prùmìr 360 mm
Tolerance -0 / +3 mm
Behringer HBM 440APrùmìr 440 mm
Tolerance -0 / +3 mm
Behringer HBM440PCEPrùmìr 440 mm
(se zásobníkem)Tolerance -0 / +3 mm

Chcete-li získat podrobnìjší informace o našich kapacitách øezání tyèí a strojích, kontaktujte nás. Rádi vám pomùžeme!