Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajù na webu nndev.icanseehosting.co.uk

Spoleènost NeoNickel usiluje o ochranu a zachovávání soukromí návštìvníkù svých webových stránek.

Tyto zásady ochrany osobních údajù vysvìtlují, co se dìje s poskytnutými osobními údaji a jaké informace shromažïujeme bìhem vaší návštìvy našich webových stránek.

Vzhledem k tomu, že je tento dokument pøíležitostnì aktualizován, pravidelnì se seznamujte s provedenými úpravami.

Shromažïované informace

Pøi provozování a údržbì našich webových stránek mùžeme shromažïovat a zpracovávat následující údaje o vaší osobì:

  1. Informace o vašem používání našeho webu vèetnì podrobností o vašich návštìvách, napøíklad otevøených stránkách a zdrojích, ke kterým jste pøistupovali. Mezi takové informace patøí provozní údaje, informace o poloze a další komunikaèní údaje.
  2. Informace, které jste nám dobrovolnì poskytli. Napøíklad, když se zaregistrujete k odbìru informací nebo uskuteèníte nákup.
  3. Informace, které nám poskytnete pøi komunikaci s naší spoleèností s využitím libovolných prostøedkù.

Použití souborù cookie 

Soubory cookie obsahují informace týkající se poèítaèe používaného návštìvníkem. Naše spoleènost mùže používat soubory cookie ke shromažïování informací o vašem poèítaèi, které nám pomohou vylepšit naše webové stránky.

Pomocí souborù cookie mùžeme shromažïovat informace o vašem obecném používání internetu.  Budou-li použity, tyto soubory cookie budou staženy do vašeho poèítaèe a uloženy na jeho pevný disk. Tyto informace neobsahují vaše osobní údaje. Jedná se o statistická data. Tato statistická data neobsahují žádné údaje osobní povahy.

Budete-li chtít, mùžete zmìnou nastavení svého poèítaèe pøíjem souborù cookie zakázat.  To lze snadno provést aktivací nastavení zamítnutí souborù cookie na svém poèítaèi.

Soubory cookie mohou používat také naši inzerenti. Nad tìmito soubory cookie nemáme žádnou kontrolu.  Tyto soubory cookie (jsou-li použity) budou staženy, jakmile kliknete na reklamu na našich webových stránkách.

Použití vašich údajù

Informace, které od vás získáváme, používáme k tomu, abychom vám mohli poskytovat své služby.  Kromì toho mùžeme tyto informace použít k jednomu nebo nìkolika z následujících úèelù:

  1. Poskytování informací o našich produktech a službách, které si od nás vyžádáte.
  2. Poskytování informací týkajících se dalších produktù, o které byste mohli mít zájem. Tyto doplòkové informace budou poskytovány pouze v pøípadì, že jste s tím vyjádøili svùj souhlas.
  3. Poskytování informací o pøípadných zmìnách našeho webu, služeb nebo zboží a produktù.

Jestliže jste u nás již zakoupili zboží nebo služby, mùžeme vám poskytovat podrobnosti o podobném zboží nebo službách, nebo o dalším zboží a službách, které by pro vás mohly být zajímavé.

Pokud jste k tomu pøedem poskytli svùj souhlas, mùžeme umožnit tøetím stranám používat vaše údaje k tomu, aby vám tyto tøetí strany poskytovaly informace týkající se nesouvisejícího zboží a služeb, o kterých se domníváme, že by vás mohly zajímat.  Souhlas poskytnutý v tomto ohledu mùžete kdykoli odvolat.

Ukládání vašich osobních údajù

Pøi provozování našich webových stránek mùže být potøebné pøenášet data, která jsme od vás získali, na místa mimo Evropskou unii pro úèely zpracování a ukládání. Poskytnutím svých osobních údajù vyjadøujete souhlas s tímto pøenosem, ukládání nebo zpracováváním. Naše spoleènost podniká všechny potøebné kroky k tomu, aby byly vaše osobní údaje uchovávány bezpeèným zpùsobem.

Pøenos informací prostøednictvím Internetu však bohužel není zcela bezpeèný a obèas mùže dojít k úniku tìchto informací. Naše spoleènost nemùže zaruèit bezpeènost údajù, které nám poskytnete v elektronické podobì. Tyto informace odesíláte zcela na své riziko.

Poskytování vašich údajù

Naše spoleènost neposkytne vaše osobní údaje žádné tøetí stranì jinak, než v souladu s tìmito zásadami ochrany osobních údajù a za okolností, které jsou popsány níže:

  1. V pøípadì, že prodáme jakoukoli nebo všechny naše podnikatelské jednotky jiné stranì.
  2. Tam, kde jsme k takovému zveøejnìní vašich osobních údajù povinni podle zákona.
  3. K zajištìní ochrany pøed podvody a k omezení rizika podvodù.

Odkazy na tøetí strany
Na našich webových stránkách se mohou pøíležitostnì objevovat odkazy na weby tøetích stran. Pokud takový odkaz uvedeme, neznamená to, že pøebíráme nebo schvalujeme zásady ochrany osobních informací tohoto webu. Pøed odesláním svých osobních údajù této tøetí stranì byste se mìli seznámit s jejími zásadami ochrany osobních údajù.

Pøístup k informacím

V souladu s britským zákonem o ochranì osobních údajù z roku 1998 máte právo na pøístup k jakýmkoli informacím, které o vás uchováváme. Upozoròujeme, že si vyhrazujeme právo na vyúètování poplatku ve výši 10 GBP, který pokryje náklady naší spoleènosti na poskytnutí tìchto informací.

Kontakt

V pøípadì jakékoli záležitosti související s tìmito zásadami ochrany osobních údajù nás kontaktujte e-mailem na adrese enquiries@www.neonickel.com nebo poštou na adrese NeoNickel, 16 Walker Park, Walker Road, Guide, Blackburn BB1 2QE, United Kingdom.